Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
77/QĐ-UBND 14/01/2022 Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Thanh Ba Còn hiệu lực
73/QĐ-UBND 13/01/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Thanh Ba Còn hiệu lực
05/QĐ-UBBC 28/05/2021 Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Thanh Ba khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Còn hiệu lực
733/QĐ-UBND 05/04/2019 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Thanh Ba Còn hiệu lực
36/2018/QĐ-TTg 24/08/2018 Quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế Còn hiệu lực
108/2018/NĐ-CP 23/08/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp Còn hiệu lực
30/2018/QĐ-TTg 31/07/2018 Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư Còn hiệu lực
19/2018/TT-BCT 19/07/2018 Quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương Còn hiệu lực
19/2018/QĐ-TTg 19/04/2018 Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Còn hiệu lực
05/2017/QĐ-TTg 16/03/2017 Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia Còn hiệu lực