Hội nghị đánh giá kết quả duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND các xã, thị trấn năm 2022.
  • Cập nhật: 23/11/2022
  • Lượt xem: 1358 lượt xem

Ngày 23/11, UBND huyện Thanh Ba đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND các xã, thị trấn năm 2022. Đồng chí Nguyễn Kim Hải - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.


Trong năm 2022, Ban chỉ đạo công tác CCHC - ISO của huyện Thanh Ba và các xã, thị trấn đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện tốt công tác CCHC, gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Qua đó đã cơ bản xác định được các nhiệm vụ, chỉ số về CCHC đạt ở mức tương đối cao. 10 tháng đầu năm 2022, UBND các xã, thị trấn tiếp nhận gần 26.298 hồ sơ, trong đó có 26.243 được giải quyết đúng hạn, đạt gần 99,8%. Tỉ lệ được cấp hộp thư điện tử cấp huyện đạt 90%, cấp xã 25%; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp đạt 95%.


Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện, một số đơn vị chưa kịp thời rà soát TTHC, còn công bố công khai và áp dụng TTHC hết hiệu lực; trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính còn để sai sót, trễ hạn hoặc cán bộ, công chức cập nhật tiến độ giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử chưa kịp thời; việc quản lý, khai thác các hệ thống phần mềm, các ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả chưa cao...


Để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phát huy các kết quả, giải pháp thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 trên địa bàn huyện, đồng chí Nguyễn Kim Hải - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các xã, thị trấn cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác áp dụng HTQLCL; Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương./. 

 

 

Hải Minh