UBND huyện tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và huyện
  • Cập nhật: 05/03/2021
  • Lượt xem: 2091 lượt xem

Vừa qua, UBND huyện Thanh ba đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trên cơ sở phân bổ về số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cơ quan UBND huyện Thanh Ba đã tiến hành các bước theo quy trình và đi đến thống nhất các nhân sự dự kiến được giới thiệu ứng cử. Theo đó, đã lấy ý kiến để giới thiệu 3 đại biểu ứng cử HĐND tỉnh và 12 đại biểu ứng cử HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, các cử tri đã thể hiện sự đồng thuận cao, đánh giá những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND huyện đều đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 100% cử tri Cơ quan UBND huyện Thanh Ba đã biểu quyết đồng ý với các nhân sự được dự kiến giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Hải Minh - Đài Truyền thanh Thanh Ba