Triển khai công tác tư pháp năm 2023
  • Cập nhật: 24/12/2022
  • Lượt xem: 1436 lượt xem

Ngày 23/12, Phòng Tư pháp huyện Thanh Ba tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.


Năm 2022, Phòng Tư pháp huyện Thanh Ba đã triển khai các mặt công tác với nhiều phương pháp đổi mới, tạo chuyển biến tích cực, đóng góp chung vào phát triển kinh tế -xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của huyện. Công tác xây dựng văn bản, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đảm bảo tiến độ và chất lượng. Trong năm, đã tổ chức rà soát 06 văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện ban hành và 112 văn bản do HĐND, UBND xã ban hành.


Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn; nội dung, hình thức tiếp tục được đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, tình hình. Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý được tăng cường. Các hoạt động quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải cơ sở; công tác xử lý vi phạm hành chính; Công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trong nước, bồi thường nhà nước tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thủ tục hành chính được đơn giản hóa, không gây phiền hà, sách nhiễu cho cá nhân, tổ chức....

Với những kết quả đã đạt được, năm 2022 Phòng Tư pháp huyện Thanh Ba là 1 trong 3 huyện được Sở Tư pháp đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng bằng khen.


Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tư pháp năm 2023, HN đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm, đó là: Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL, hòa giải ở cơ sở. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các Chương trình, đề án về PBGDPL. Triển khai tuyên truyền các bộ luật quan trọng gắn thường xuyên đến đời sống nhân dân và nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương. Thực hiện tốt công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác bồi thường nhà nước... trên địa bàn huyện. Tham mưu, hướng dẫn đẩy mạnh thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp mức độ 3,4, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong việc đăng ký quản lý Hộ tịch - Hộ khẩu, công tác chứng thực, đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật; phát huy vai trò của ngành Tư pháp trong việc tham mưu xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật, chú trọng nâng cao hiệu quả lãnh, chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực tư pháp trên địa bàn huyện./.

Hải Minh