Thanh Ba tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai
  • Cập nhật: 17/03/2021
  • Lượt xem: 2887 lượt xem

Sáng 16/3, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Ba tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Thanh Ba đã báo cáo về tình hình, kết quả, danh sách những người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ vào kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện về điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Thanh Ba nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kết quả thỏa thuận tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất...

Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết tán thành với danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo đó, đã giới thiệu 63 người ra ứng cử với tổng số đại biểu được bầu là 35 đại biểu. Trong đó: Chuyên trách Đảng: 18 đại biểu; tổ chức chính trị- XH: 12 đại biểu; Chính quyền các cấp: 24 đại biểu; lực lượng vũ trang: 5 đại biểu; đơn vị sự nghiệp: 2 đại biểu và tổ chức kinh tế: 2 đại biểu.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Uỷ ban MTTQ huyện Thanh Ba sẽ tổ chức hội nghị hướng dẫn các tổ chức cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn lấy ý kiển cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Sau khi hoàn tất sẽ tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ( vào giữa tháng 4) để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026./.

Hải Minh - Đài Truyền thanh Thanh Ba