Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thanh Ba thông báo về việc huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư tại trung tâm và điểm trực giao dịch xã, thị trấn.
  • Cập nhật: 18/08/2022
  • Lượt xem: 1592 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 6007/QĐ - NHCS ngày 09 tháng 08 năm 2022 của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thanh Ba Thông báo mức lãi suất huy động vốn trên địa bàn xã, thị trấn được áp dụng như các Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác cụ thể như sau:

                                                                                                                                               Đơn vị tính: %/Năm


STT


Nội dung

Lãi suất tối đa áp dụng đối với cá nhân

Lãi suất tối đa áp dụng đối với tổ chức

1

Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng

0,1

0,2

2

Kỳ hạn 1 tháng

3,1

3,0

3

Kỳ hạn 2 tháng

3,1

3,0

4

Kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng

3,4

3,3

5

Kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 9 tháng

4,0

3,7

6

Kỳ hạn từ 9 tháng đến dưới 12 tháng

4,0

3,7

7

Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

5,6

4,9


Huy động tiền gửi có kỳ hạn được áp dụng hình thức trả cuối kỳ. Lãi suất tiền gửi tương tương với các Ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn, hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm tại trung tâm và các ngày giao dịch cố định tại điểm giao dịch xã, thị trấn. việc gửi tiền tiết kiệm và rút tiết kiệm thủ tục được thực hiện linh hoạt, nhanh gọn, thuận tiện vào các ngày làm việc trong tuần tại trung tâm và các ngày giao dịch hàng tháng tại điểm giao dịch xã, thị trấn. Thời gian áp dụng mức lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư đối với cá nhân và đối với tổ chức được áp dụng từ ngày 10/08/2022.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ về NHCSXH huyện, số điện thoại: 0210.3.662.029.

BBT