THANH BA SAU 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 15 CỦA TỈNH ỦY
  • Cập nhật: 14/10/2020
  • Lượt xem: 2935 lượt xem

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 26/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc củng cố phát triển tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020”, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, chủ doanh nghiệp và người lao động về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tiếp tục được nâng lên. Các chủ doanh nghiệp và người lao động đã có nhận thức đầy đủ hơn về pháp luật lao động và vai trò tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong việc tập hợp đoàn kết, chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 26/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc củng cố phát triển tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020. Huyện ủy Thanh Ba đã chỉ đạo sát sao và thực hiện nghiêm túc, Huyện ủy đã xây dựng Chương trình hành động số 08-CTr/HU ngày 09/9/2016 về thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU;`tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động đến các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc; cấp trưởng Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể huyện. Chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng đến Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ của huyện, các chủ doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn huyện. LĐLĐ huyện tổ chức triển khai học tập Nghị quyết tới các đồng chí ủy viên ban chấp hành, chủ tịch công đoàn cơ sở, đồng thời giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài nhà nước vào chương trình công tác hằng năm. Thông qua đó nhận thức của cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ được nâng lên, vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước ngày càng được khẳng định, tạo nên mối quan hệ hài hòa giữa chủ sử dụng lao động, tổ chức công đoàn và người lao động. Hằng năm, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức khảo sát các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn có đủ điều kiện để tuyên truyền, vận động thành lập công đoàn cơ sở. Đồng thời tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động công tác phát triển đoàn viên công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn.
Đối với Đoàn thanh niên huyện cũng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết tới các đồng chí ủy viên ban chấp hành, cán bộ chủ chốt đoàn cơ sở 19 xã, thị trấn. Chỉ đạo đoàn xã khảo sát, rà soát số doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn và số lượng đoàn viên thanh niên đang làm việc trong các doanh nghiệp để tuyên truyền các chủ doanh nghiệp và người lao động về vị trí, vai trò của tổ chức đoàn; chú trọng vai trò đồng hành cùng thanh niên công nhân của tổ chức đoàn. Tổ chức tuyên truyền đến thanh niên trong các doanh nghiệp để thanh niên hiểu quyền và lợi ích của việc tham gia tổ chức đoàn, hội.
Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, huyện Thanh Ba đã nỗ lực phấn đấu đạt và vượt một số chỉ tiêu so với kế hoạch như: Thành lập 20/22 tổ chức công đoàn cơ sở ở 22 doanh nghiệp ngoài nhà nước, đạt 90,9% ( KH là 70%). Thành lập 04 chi đoàn thanh niên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đạt KH đề ra. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước là 2.136/2.451 đạt 87,2%, ( KH là 85%). Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên trong độ tuổi đoàn ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức đoàn là 92/102 đạt 90,2% (kế hoạch 90%).  Công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước ký thỏa ước lao động tập thể đạt tỷ lệ 100% …. Từ khi thực hiện Nghị Quyết đến nay, Liên đoàn Lao động huyện đã vận động thành lập mới 09 công đoàn cơ sở với số lượng 1.952 đoàn viên; đoàn thanh niên thành lập mới được 04 chi đoàn, với tổng số 92 đoàn viên. Sau 5 năm thực hiện đã đạt được kết quả tích cực, một số mục tiêu đạt và vượt như: tỷ lệ thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, tổ chức đoàn thanh niên; tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên trong độ tuổi đoàn; tỷ lệ doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn ký thỏa ước lao động tập thể; tỷ lệ doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động; tỷ lệ doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ hoặc đột xuất khi có vấn đề phát sinh….

 Có thể nói Nghị quyết 15-NQ/TU đã phát huy hiệu quả, làm chuyển biến nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, chủ doanh nghiệp và người lao động. Liên đoàn Lao động, Huyện đoàn Thanh niên huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác khảo sát, tiếp cận các doanh nghiệp để có phương án, đề xuất các bước thành lập tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên. Hoạt động của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp đã phát huy được vai trò trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên nhìn chung được cải thiện, không để xảy ra những vấn đề bức xúc lớn giữa đoàn viên, người lao động với chủ doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Các hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, thanh niên, người lao động được quan tâm, góp phần vào sự phát triển, ổn định của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Thanh Mai – Văn Phòng Huyện ủy Thanh Ba