Thanh Ba sau 5 năm thực hiện Kết luận số 114 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp
  • Cập nhật: 07/09/2020
  • Lượt xem: 2502 lượt xem

Những năm qua, Huyện Thanh Ba đã triển khai thực hiện tốt Kết luận số 114-KL/TW gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 16/CT-TTg, của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước; việc thực hiện quy chế dân chủ được chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm, các chương trình hành động được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; những vấn đề thắc mắc, kiến nghị của nhân dân được giải quyết kịp thời; lề lối làm việc được đổi mới theo hướng công khai, dân chủ, gần dân, vì dân; chất lượng thực thi công vụ được nâng cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường …


Ngay sau khi Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước được ban hành, huyện Thanh Ba đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nội dung của Kết luận gắn với các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Trong 5 năm triển khai thực hiện Kết luận 114- KL/TW, Huyện ủy, UBND Huyện ban hành: 08 Chương trình; 12 Công văn; 16 Kế hoạch; 12 Quyết định; 09 báo cáo và Chỉ thị số 03-CT/HU, của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; Kế hoạch số 103-KH/HU về sơ kết 3 năm; Kế hoạch số 160-KH/HU về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 114-KL/TW và Chỉ thị 04-CT/TU, đã chỉ đạo sơ kết từ cấp cơ sở đến cấp huyện. Kế hoạch số 340-KH/UBND-BDV về phối hợp giữa UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện năm Dân vận chính quyền. Cùng với đó, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung của Kết luận trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Trên đài truyền thanh huyện; Cổng thông tin điện tử huyện, Bản tin nội bộ, Đài truyền thanh các xã, thị trấn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 114 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, qua đó kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy những ưu điểm đạt được. Trong 5 năm cấp ủy, chính quyền huyện tổ chức 43 cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận 114-KL/TW tại 171 đơn vị trên địa bàn huyện. Các cấp, các ngành chủ động xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch công tác dân vận chính quyền trọng tâm gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm công khai đầy đủ minh bạch các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; công tác dồn đổi ruộng đất cũng được thực hiện khá thành công, hết năm 2018 đã dồn đổi tổng diện tích gần 1.400ha, hoàn thành vượt kế hoạch trước thời gian 2 năm. Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phục vụ sản xuất, các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông, lâm nghiệp được tập trung chỉ đạo thực hiện. Kết quả đạt được từ công tác dồn đổi ruộng đất đã tạo điều kiện thuận lợi để huyện thực hiện dự án cánh đồng mẫu lớn tại những khu vực đủ điều kiện (Lương Lỗ, Đỗ Xuyên, Đỗ Sơn, Thanh Hà…). Từng bước thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; triển khai đồng bộ các chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao và rõ rệt như: Dự án khu Nông nghiệp công nghệ cao H2 tại xã Đông Thành quy mô trên 80 ha; Dự án liên kết, cho thuê đất trồng chuối xuất khẩu tại Đỗ Sơn quy mô 50 ha; mô hình cánh đồng mẫu lớn trồng lúa chất lượng cao tại các xã, quy mô trên 1.000 ha; chăn nuôi gà an toàn sinh học; mô hình trồng hoa tại Đại An, Quảng Yên; nuôi thỏ thương phẩm tại Đông Thành; mô hình IPM trên chè tại xã Vân Lĩnh, Đông Lĩnh; mô hình nhà lưới tại xã Thanh Hà; Hợp tác xã rau sạch tại xã Đỗ Xuyên....
Đặc biệt Chương trình xây dựng nông thôn mới được huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, sát sao, tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ, diện mạo nông thôn thay đổi nhanh chóng, tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân nâng lên rõ rệt. Đến nay, huyện có 12/18 xã đạt nông thôn mới, 02/18 xã cơ bản đạt nông thôn mới và 60 khu dân đạt  nông thôn mới, huyện Thanh Ba vinh dự đứng thứ 3 toàn Tỉnh trong công tác xây dựng nông thôn mới. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang trên địa bàn có nhiều đổi mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân. Trong 5 năm, lực lượng vũ trang huyện phối hợp với các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện, các công ty, nhà máy Z121, Lữ đoàn 168, Tiểu đoàn 20, 22 làm tốt công tác dân vận như: vận động nhân dân hiến hơn chục ngàn mét đất, tham gia 3.000 ngày công xây dựng các công trình nông thôn mới. Làm đường bê tông, tổng dọn vệ sinh kênh mương nội đồng và khu dân cư với diện tích 9.500m2; 2,8 km đường liên thôn, nạo vét 4km kênh mương nội đồng, chỉnh trang dọn vệ sinh 13 nghĩa trang, 03 trường học, 06 nhà văn hóa; giúp gia đình có công với cách mạng, trường học trên 6.000 ngày công, làm đường hoa tại khu dân cư. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, và các phong trào do MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội phát động, tiếp tục tổ chức thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. MTTQ các đoàn thể nhân dân, các hội quần chúng đã tăng cường công tác dân vận, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong 5 năm, toàn huyện có 667 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội, các mô hình duy trì hoạt động khá hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANQP và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao. Công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được triển khai thực hiện tốt. Trong 5 năm, cấp huyện và cơ sở tổ chức 211 hội nghị đối thoại; Đối thoại thường xuyên là 140 hội nghị, đối thoại đột xuất là 71 hội nghị; tổng số 18.138 lượt người tham dự; có 1.171 ý kiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội, các ý kiến được cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết 98,2%, còn lại 1,8% ý kiến chuyển thuộc thẩm quyền cấp tỉnh giải quyết. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo, giải quyết dứt điểm thực hiện đúng lịch vào ngày 10, 20 hằng tháng. Trong 5 năm toàn huyện tiếp 2068 lượt người (cấp xã tiếp 1127 lượt, cấp huyện 941 lượt); số lượt công dân được thủ trưởng cơ quan tiếp 257 lượt người (xã tiếp 168 lượt; huyện tiếp 89 người). Toàn huyện tiếp nhận 257 đơn thư khiếu nại, tố cáo (cấp xã nhận 215 đơn, huyện 42 đơn) trong đó: đơn thuộc thẩm quyền được giải quyết 252/252=100% đơn. Cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị thường xuyên duy trì, triển khai thực hiện nghiêm túc dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Quy chế dân chủ ở cơ sở được huyện triển khai thực hiện tốt, đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước và việc phát huy vai trò của Nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phục vụ người dân và thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo; ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm dịch vụ công liên thông 3 cấp vào hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch làm việc với cơ quan Nhà nước. Tăng cường công tác chỉ đạo hoàn thành việc triển khai áp dụng chữ ký số cá nhân trên phần mềm quản lý văn bản điều hành cấp huyện, tiến tới áp dụng chữ ký số cá nhân tại 19/19 đơn vị phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện. Đổi mới lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở; chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” và “nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân.

Có thể nói, sau 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, huyện Thanh Ba đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác dân vận đã được thể chế hóa thành kế hoạch, chương trình phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Thông qua việc thực hiện tốt công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở, và phong trào thi đua Dân vận khéo đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Đặc biệt là hoàn thành các mục tiêu về xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.


Thanh Mai Văn phòng Huyện ủy Thanh Ba