Kế hoạch xét tuyển viên chức Sự nghiệp thuộc UBND huyện Thanh Ba
  • Cập nhật: 03/12/2020
  • Lượt xem: 11690 lượt xem

                                                                                ỦY BAN NHÂN DÂN                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                 HUYỆN THANH BA                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                 Số: 1760/KH-UBND                                                   Thanh Ba, ngày 02 tháng 12 năm 2020


KẾ HOẠCH

Xét tuyển viên chức Sự nghiệp thuộc UBND huyện Thanh Ba


Thực hiện Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Thực hiện Quyết định 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ;Quyết định 3298/QĐ-UBND ngày 15/12/2019 của Chủ tịch UBND  tỉnh về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020;

Thực hiện Văn bản số 4987/UBND-KGVX ngày 10/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc UBND các huyện: Cẩm Khê, Thanh Ba;

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạchtuyển dụng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC

1. Mục đích, yêu cầu

Tuyển dụng bổ sung viên chức Sự nghiệp văn hóa huyện Thanh Bacòn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được UBNDtỉnh giao,đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định, nhằmthực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Việc tuyển dụng phải thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Nguyên tắc

a.Tuyển dụngphải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao năm 2020 và số lượng, đối tượng quy định tại Văn bản số 4987/UBND-KGVX ngày 10/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc UBND các huyện: Cẩm Khê, Thanh Ba;Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2019của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc Giao chỉ tiêu biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020.

b.Tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, công bằng, chất lượng, thực hiện chính sách ưu tiên, khuyến khích theo quy định hiện hành.

c. Người tham gia tuyển dụng, khi trúng tuyển được bố trí làm việc tạiTrung tâm Bảo trợ - Giáo dục trẻ em mồ côi khuyết tật; Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Thanh Ba.

d. Những người có người thân (vợ, chồng, con; anh, chị, em ruột) tham giaxét tuyển không được tham gia Hội đồng tuyển dụng,Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban kiểm tra sát hạch.

II. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm tuyển dụng:

- Làm việc tại Ban Quản lý các công trình công cộng huyện: 01 vị trí việc làm ngành Tài chính ngân hàng.

- Làm việc tạiTrung tâm Bảo trợ - Giáo dục trẻ em mồ côi khuyết tật huyện: 02 vị trí. Trong đó: 01 vị trí việc làm ngành Tài chính ngân hàng; 01 vị trí việc làm ngành tiếng Anh.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký dự tuyển

Những người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ;

- Có văn bằng chuyên môn đúng với yêu cầu của vị trí việc làm cần xét tuyển, cụ thể:

+ Trình độ chuyên môn:Có trình độ Đại học trở lên ngành Tài chính ngân hàng; ngành tiếng Anh.

+ Có trình độ Ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD-ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định của pháp luật.

2. Đối tượng sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dưỡng.

IV.HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

1. Hồ sơ xét tuyển:

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu;

- Bản sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6) theo mẫu, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học, chứng chỉ Tin học, chứng chỉ Ngoại ngữ, bảng điểm kết quả học tập(trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp(giấy khám sức khỏe có giá trị 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong xét tuyển (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

- 03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

* Lưu ý:

- Thí sinh đăng ký dự tuyển tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả xét tuyển.

- Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.

- Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ kèm theo được đựng trong túi hồ sơ.

- Không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.

- Tất cả các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan đều phải là bản chính hoặc bản công chứng hợp lệ.

2. Chế độ ưu tiên

Đối tượng và chế độ ưu tiên trong xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Nghị định 115/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tố nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 05 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quảvòng 2;

Trường hợp người dự xét thuộc nhiều diện ưu tiên chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

Xét tuyển viên chức Sự nghiệp thuộc UBND huyện Thanh Bathực hiện theo 2 vòng, cụ thể như sau:

1. Vòng 1:

Tổ chức kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2. Vòng 2:

- Tổ chức phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.Thời gian phỏng vấn: 30 phút;

- Thí sinh thực hiện việc bốc thăm câu hỏi để thực hiện phần phỏng vấn;

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm: 100;

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

 

VI. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm phỏng vấn quy định tại Khoản 2, Mục V, Kế hoạch này đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định tại Khoản 2, Mục IV, Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được xét tuyển của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả phỏng vấn tại Khoản 2, Mục V, Kế hoạch này cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 2, Mục IV, Kế hoạch này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần xét tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển.

3. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Khoản 2, Mục IV, Kế hoạch này thì chỉ được cộng điểm ưu tiêu cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho kỳ xét tuyển lần sau.

VII. TRÌNH TỰ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH, TIẾP NHẬN HỒ SƠ, PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Trình tự, thời gian

- Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 25/12/2020 (trong giờ hành chính): Tổ chức phát hành, tiếp nhận hồ sơ, Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Ngày 28/12/2020: Tổ chức kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Ngày 29/12/2020: Niêm yết danh sách thí sinh có đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 tại Trụ sở UBND huyện, trang thông tin điện tử của huyện; thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiệnxét tuyển vòng 2.

- Ngày 04/01/2021: Tổ chức xét tuyển vòng 2.

- Ngày 06/01/2021: Phê duyệt kết quả xét tuyển; niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại tại Trụ sở UBND huyện, trang thông tin điện tử của huyện;thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển.

2. Địa điểm

- Hội đồng xét tuyểnlàm việc tại Ủy ban nhân dân huyện. Cơ quan thường trực: Phòng Nội vụ.

- Phát hành và tiếp nhận hồ sơ,phiếu Đăng ký dự tuyển tạiPhòng Nội vụ.

VIII.  PHÍ TUYỂN DỤNG

Mức thu phí áp dụng Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể:

- Dưới 100 thí sinh, mức thu: 500.000đ/1 thí sinh.

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh, mức thu: 400.000đ/1 thí sinh.

- Từ 500 thí sinh trở lên, mức thu: 300.000đ/1 thí sinh.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để thực hiện tốt kỳ xét tuyển viên chứcSự nghiệp văn hóa đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, công bằng, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Hội đồng xét tuyển có trách nhiệm triển khai thực hiện quy trình các bước kỳ xét tuyển theo đúng quy định.

2. Giao phòng Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng xét tuyển) có trách nhiệm: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, căn cứ quy định của Pháp luật về tuyển dụng viên chức và nội dung Kế hoạch này tham mưu tổ chức xét tuyển đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu theo đúng Văn bản số 4987/UBND-KGVX ngày 10/11/2020của Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo chất lượng viên chức cần tuyển dụng.

Trên đây là Kế hoạch xét tuyển viên chức Sự nghiệp thuộc UBND huyện Thanh Ba. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với Hội đồng xét tuyển(qua phòng Nội vụ; Số điện thoại: 02103 663 431) để được hướng dẫn, giải đáp./.

Ban biên tập