Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ huyện Thanh Ba triển khai nhiệm vụ năm 2022
  • Cập nhật: 06/03/2022
  • Lượt xem: 3418 lượt xem

Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ (QCDC) huyện Thanh Ba vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện QCDC huyện năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trung Tình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị.


Trong năm 2021, các cấp ủy, Ban chỉ đạo huyện và cơ sở đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong điều kiện khó khăn chung do tình hình dịch Covid-19; quan tâm cụ thể hóa triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện; tập trung củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động khi có sự thay đổi và thực hiện kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Chính quyền duy trì thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, công khai lịch tiếp dân theo định kỳ của lãnh đạo và bộ phận tiếp dân, trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo tính khách quan, chính xác, đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Quy chế dân chủ cơ sở được tổ chức thực hiện, nhất là thông qua cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tạo niềm tin trong nhân dân và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; từ đó phát huy được ý thức làm chủ, chủ động trong việc khắc phục những khó khăn thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự xã hội, việc thực hiện dân chủ trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực, mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân tiếp tục được củng cố.Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Trung Tình đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo QCDC huyện: Tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ quan điểm chỉ đạo Chỉ thị 30, Kết luận 120 của Bộ Chính trị; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC tại cơ sở của từng địa phương, đơn vị, coi đây là công việc thường xuyên, liên tục là động lực phát triển KT-XH, là điều kiện để thực hiện công bằng xã hội. Các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp cần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước, đảm bảo chính sách pháp luật Nhà nước được thực thi hiệu quả;  đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, tăng cường đối thoại với nhân dân; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tập trung tham mưu cho Thường trực, BTV Huyện ủy chỉ đạo người đứng đầu các cấp thực hiện nghiêm việc thực hiện QCDC ở cơ sở. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở, tại các địa phương…/.

Hải Minh