Tình hình sâu bệnh hại lúa và biện pháp phòng trừ
  • Cập nhật: 30/03/2022
  • Lượt xem: 2425 lượt xem

Hiện nay, các trà lúa xuân đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ nhánh và đứng cái. Căn cứ kết quả điều tra sâu bệnh ngày 28-29/3/2021 trên địa bàn huyện cho thấy, một số đối tượng dịch hại đang gia tăng phát triển và gây hại, ảnh hưởng tới sinh trưởng của cây lúa như: Bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn và chuột hại,.... Trạm Trồng trọt và BVTV thông báo kết quả tình hình dịch hại, dự báo 7 ngày tới và đề xuất các biện pháp phòng trừ như sau.

TRẠM TT & BVTV THANH BA