Thanh Ba: Tập huấn quy trình số hóa thủ tục hành chính
  • Cập nhật: 24/03/2023
  • Lượt xem: 460 lượt xem

Ngày 24/3, UBND huyện Thanh ba tổ chức hội nghị trực tuyến với 19 xã Thị trấn tập huấn hướng dẫn quy trình số hóa thủ tục hành chính. Dự tập huấn có cán bộ chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện phụ trách Bộ phận một cửa huyện; lãnh đạo, chuyên viên CNTT Phòng Văn hóa và Thông tin; các cán bộ phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính của các cơ quan thuộc UBND huyện; công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai CNTT, chuyển đổi số của các xã, Thị trấn

Thực hiện kế hoạch về chuyển đổi số gắn với Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia năm 2023. Trong tháng 3 UBND huyện Thanh Ba đã đăng ký và cấp phát chức ký số cho các đống chí là cán bộ của bộ phận một cửa UBND huyện; UBND các xã Thị trấn. Để thực hiện quy trình số hóa thủ tục hành chính theo quy đinh, tại hội nghị các đại biểu được hướng dẫn hướng dẫn sử dụng hệ thống số hóa hồ sơ giải quyết TTHC, ký số điện tử và tra cứu thông tin công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC.

Thông qua tập huấn, nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng về số hóa hồ sơ thủ tục hành chính và giải quyết trên môi trường điện tử, giúp cán bộ, công chức, viên chức tham gia trong quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC áp dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện./.


Thu Hà