Thông báo quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo phân cấp trên địa bàn huyện Thanh Ba
  • Cập nhật: 24/05/2022
  • Lượt xem: 5903 lượt xem

Triển khai thực hiện theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/04/2022 của Bộ Công an về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/06/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kể từ ngày 21/05/2022 thực hiện đăng ký xe theo phân cấp trên địa bàn huyện Thanh Ba như sau:

I. Tại điểm đăng ký xe của Công an huyện Thanh Ba:
- Đăng ký, cấp biển số các loại xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn huyện.
- Xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn huyện và các xã chưa được phân cấp thì đăng ký tại Công an huyện Thanh Ba.
II. Tại điểm đăng ký xe của Công an các xã: Hanh Cù, Mạn Lạn, Hoàng Cương, Ninh Dân, Đỗ Sơn, Đỗ Xuyên là các xã được phân cấp đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn xã; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại các xã nêu trên thì đến trụ sở Công an xã thực hiện.
Vậy Công an huyện Thanh Ba thông báo đến toàn thể nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được biết và thực hiện. 
* LỊCH TIẾP CÔNG DÂN TẠI CÁC ĐIỂM ĐĂNG KÝ NHƯ SAU:                                    
- Tại điểm Đăng ký của Công an huyện Thanh Ba: Thứ tư, thứ năm hằng tuần             
- Tại điểm đăng ký của Công an các xã: Hanh Cù, Mạn Lạn, Hoàng Cương, Ninh Dân, Đỗ Sơn, Đỗ Xuyên: thứ tư, thứ năm hằng tuần

BBT