Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Thanh Ba triển khai chính sách cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc....
  • Cập nhật: 17/11/2021
  • Lượt xem: 3571 lượt xem

Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Thanh Ba triển khai chính sách cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 126/NQ- CP ngày 08/10/2021 và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021.

Ngày 08/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về Sửa đổi, bổ sung Nghị Quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Ngày 06/11/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có các nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ vốn vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam đã ban hành văn bản số 6199A/HD-NHCS ngày 06/11/2021 về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Thực hiện chủ trương trên và theo văn bản hướng dẫn của NHCSXH Việt Nam, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Ba đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến mọi tổ chức và người dân trên địa bàn huyện được biết về chính sách cho vay đối với người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.  

Một số nội dung chính trong chính sách cho vay như sau:

Đối tượng vay vốn

Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương cho người lao động theo quy định tại Khoản 22 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 03/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (gọi chung là khách hàng).

Điều kiện vay vốn

Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc: có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.  

Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh:

- Đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16/CT-TTg hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện/hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị định số 128/NĐ-CP trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp phải tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

- Đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn;  Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Mục đích sử dụng vốn vay

Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương cho người lao động ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Mức cho vay

Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 3 tháng/người lao động.

Việc xác định mức cho vay hàng tháng đối với khách hàng như sau: Mức cho vay tối đa 1 tháng của 1 khách hàng bằng số tiền vay vốn trả lương ngừng việc cộng số tiền vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất. Trong đó, số tiền vay vốn trả lương ngừng việc  bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động bị ngừng việc nhân với số người lao động bị ngừng việc được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận. Số tiền vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất  bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động nhân số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận.

Khách hàng đề nghị vay vốn để trả lương cho người lao động đủ 01 tháng tại tháng đề nghị vay vốn, NHCSXH phê duyệt theo đề nghị của khách hàng nhưng tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng. Trường hợp khách hàng đề nghị vay vốn để trả lương cho người lao động không đủ 01 tháng tại tháng đề nghị vay vốn, NHCSXH phê duyệt cho vay theo đề nghị của khách hàng nhưng tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng theo ngày nhân với số ngày trả lương thực tế trong tháng cho người lao động.

Mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Lãi suất, thời hạn cho vay, bảo đảm tiền vay, phương thức cho vay

Lãi suất cho vay là: 0%/năm; Lãi suất nợ quá hạn là: 12%/năm.

Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên theo Hợp đồng tín dụng đã ký. 

Khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

Cho vay trực tiếp đến khách hàng.

Về hồ sơ, trình tự, thủ tục vay, phê duyệt cho vay và tổ chức giải ngân được hướng dẫn cụ thể tại văn bản số 6199A/HD-NHCS ngày 06/11/2021 của NHCSXH Việt Nam.

Khách hàng có nhu cầu vay vốn có thể đến trụ sở Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thanh Ba; Địa chỉ: Số 02, đường Thắng Lợi, phố Qúy Minh, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba; để được hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục vay vốn./.

Hải Minh