STT Tên đề tài Cấp quản lý Lĩnh vực Đơn vị chủ trì Thời gian