Kỳ họp bất thường HĐND huyện Thanh Ba khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Tại kỳ họp, HĐND huyện Thanh Ba đã thông qua Tờ trình đề nghị và biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trịnh Văn Thọ do nghỉ hưu theo chế độ; tờ trình đề nghị và biểu quyết miễn nhiệm chức danh Trưởng ban KT – XH HĐND huyện do chuyển công tác; tờ trình đề nghị và biểu quyết bầu 2 chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện và Trưởng ban KT – XH HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, các đại biểu hội đồng nhân dân huyện Thanh Ba đã bầu chức danh Phó chủ tịch HĐND huyện đối với bà Nguyễn Thị Thảo Nam và chức danh Trưởng ban KT – XH HĐND huyện với số phiếu 31/31, đạt 100 %.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban nhân dân huyện tại kỳ họp lần này góp phần tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện, hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra.