Hội đồng nhân dân

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân huyện Thanh Ba nhiệm kỳ 2021 - 2026

1

Nguyễn Kim Chi

Chủ tịch HĐND


0904886666

2

Nguyễn Thị Thảo Nam

Phó Chủ tịch HĐND


0983506009
 Ban Kinh tế

1

Đỗ Hoàng Hải

Trưởng Ban


0912896068

 2 Nguyễn Tuấn Anh  Phó Trưởng Ban     0904811688
 Ban Pháp chế

1

Nguyễn Quốc Hùng

Trưởng Ban 


0988145734

2

Lê Quang Thắng Phó Trưởng Ban  0983885476