THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM ĐỂ GIỮ NGHIÊM KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG
  • Cập nhật: 14/07/2022
  • Lượt xem: 3594 lượt xem

Quá trình hơn 92 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ta luôn coi trọng giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Hiện nay, vấn đề kỷ luật của Đảng càng cực kỳ quan trọng, vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài, vừa mang tính thời sự, cấp bách. Thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, giáo dục tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tác dụng và tầm quan trọng của việc thi hành kỷ luật trong Đảng, thời gian qua, cấp ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp thuộc Đảng bộ huyện Thanh Ba đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Quy định số 07-QĐ/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm  tới các tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Từ 01/01/2020 đến 31/5/2022, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ đã thi hành kỷ luật đối với 98 đảng viên với các hình thức: Khiển trách 73, Cảnh cáo 16, Khai trừ ra khỏi Đảng 09. Nội dung vi phạm chủ yếu chiếm tỉ lệ lớn là vi phạm về chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình 72 (73,46%); nguyên tắc tập trung dân chủ 02 (2,04%); phẩm chất đạo đức, lối sống 02 (2,04%); cố ý làm trái 02 (2,04%); vi phạm những điều đảng viên không được làm 18 (18,36%); các vi phạm khác 02 (2,04%). Về cấp thi hành kỷ luật: Ban Thường vụ Huyện ủy kỷ luật 01 đảng viên (tỉ lệ 1,02%); UBKT Huyện ủy kỷ luật 08 đảng viên (tỉ lệ 8,16%); Đảng ủy cơ sở kỷ luật 03 đảng viên (tỉ lệ 3,06%); Chi bộ kỷ luật 86 đảng viên (tỉ lệ 87,75%).

Nhìn chung, việc thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên vi phạm được cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp huyện Thanh Ba thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền, phương châm, nguyên tắc, quy trình thủ tục theo quy định; hình thức kỷ luật tương xứng tính chất, mức độ vi phạm, có tác dụng giáo dục, răn đe, ngăn ngừa vi phạm, tăng cường giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ.  Các đảng viên bị xử lý kỷ luật đã nhận thức rõ về vi phạm của mình, chấp hành nghiêm quyết định kỷ luật, quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại, hạn chế, như: Một số cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự quan tâm nghiên cứu, quán triệt các quy định về thi hành kỷ luật của đảng để xem xét, xử lý kỷ luật đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, thẩm quyền; việc đấu tranh tự phê bình và phê bình trong xem xét, xử lý kỷ luật của một số tổ chức đảng và đảng viên chưa cao; một số đảng viên có vi phạm đã được tổ chức thẩm tra, xác minh làm rõ nhưng vẫn quanh co, thiếu tính tự giác; việc thi hành kỷ luật về chính quyền, đoàn thể trong một số trường hợp còn chậm, chưa đồng bộ với kỷ luật đảng.

Để khắc phục những hạn chế trên, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, bảo đảm đúng quy định, nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của đảng; trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Để khắc phục những hạn chế trên, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, bảo đảm đúng quy định, nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của đảng; trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, cán bộ kiểm tra và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về sự cần thiết phải tăng cường việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất.

Hai là, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT phải coi trọng và thường xuyên quản lý, giáo dục đảng viên nghiêm túc và tự giác chấp hành kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phải nêu gương trong việc chấp hành và thi hành kỷ luật.

Ba là, khi xem xét, thi hành kỷ luật Đảng, phải tôn trọng khách quan, có lý, có tình, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phải gắn chặt với thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, làm rõ hoàn cảnh, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm để xem xét, quyết định kỷ luật đúng người, đúng lỗi vi phạm, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền, phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy trình thủ tục theo quy định.  Khi xử lý kỷ luật về đảng đối với đảng viên phải kịp thời chỉ đạo xem xét về kỷ luật chính quyền và đoàn thể nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong xem xét xử lý kỷ luật.

Bốn là, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống, lấy xây là chính”, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, chủ động phòng ngừa những vi phạm của cán bộ, đảng viên. Nếu qua kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì phải kịp thời xem xét, xử lý nghiêm minh, giải quyết dứt điểm đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Năm là, quan tâm làm tốt công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực công tác tốt, trách nhiệm cao./

 

Nguyễn Quốc Hùng – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy