Thanh Ba tham gia Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết HN lần thứ Sáu BCH TW Đảng khóa XIII
  • Cập nhật: 05/12/2022
  • Lượt xem: 769 lượt xem

Trong 2 ngày 5 và 6/12, huyện Thanh Ba tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tuyến với trên 3.100 cán bộ, Đảng viên tham dự tại 21 điểm cầu trên địa bàn huyện. Tham dự Hội nghị và chỉ đạo tại điểm cầu Trung tâm huyện có Đồng chí Nguyễn Trung Tình - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.

Cùng tham gia tại điểm cầu trung tâm huyện có đồng chí Nguyễn Chí Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí UV BTV Huyện ủy; Trưởng, phó các Ban Xây dựng Đảng, MTTQ; Đoàn thể, các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; Các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ khối cơ quan, đơn vik trực thuộc Huyện ủy.
Trong thời gian 2 ngày (từ ngày 5/12 đến ngày 6/12), các đại biểu được nghe Báo cáo viên Trung ương truyền đạt 4 chuyên đề gồm:  Chuyên đề 1 “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Chuyên đề 2 “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”;  Chuyên đề 3 “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Chuyên đề 4 “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
Việc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên huyện Thanh Ba nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. - Từ đó, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp Nhân dân từ đó tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động từ cấp huyện đến cấp ủy tại cơ sở trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng./.

 

Hải Minh - Quang Mạnh