Kết quả công tác dân vận chính quyền trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai, xây dựng nông thôn mới ở huyện Thanh Ba
  • Cập nhật: 18/04/2019
  • Lượt xem: 1426 lượt xem

Năm 2018, huyện Thanh Ba thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của huyện là tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện 3 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Trong đó huyện đã xác định tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm: Dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai; xây dựng các xã nông thôn mới và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác.

Đây cũng là năm đã ghi nhận dấu ấn đậm nét về sự đoàn kết, nhất trí, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thành công, đạt được nhiều kết quả khá tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tạo thế và lực cho các năm tiếp theo. 

Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm đạt 7,51%, cao nhất so với các năm gần đây. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều vượt xa so kế hoạch, an ninh chính trị ổn định, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên. Nổi bật năm 2018, huyện thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 08 của Ban thường vụ huyện ủy về dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai: Đã hoàn thành 100% kế hoạch Đề án dồn đổi, tích tụ tập trung đất đai đến năm 2020; triển khai quyết liệt hoàn thành vượt kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới và khu nông thôn mới (đến nay toàn huyện đã có 13 xã được công nhận và đạt chuẩn NTM; 35 khu NTM). 

Trong quá trình triển khai thực hiện, huyện xác định công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai, xây dựng nông thôn mới đóng vai trò vô cùng quan trọng sẽ gặp không ít những khó khăn thách thức và vai trò tầm quan trọng không thể thiếu của công tác "dân vận chính quyền", do vậy, ngay từ đầu, khi triển khai, huyện đã chú trọng lãnh đạo về công tác dân vận có trọng tâm, trọng điểm. Các cấp chính quyền tổ chức thực hiện tốt sự chỉ đạo của cấp ủy về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại trực tiếp, kịp thời giải quyết các nhu cầu nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Không ngừng đối mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gần dân, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ của Đảng đến quần chúng, thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. 

Công tác bồi thường - GPMB, thu hồi đất phục vụ các dự án và xây dựng nông thôn mới, là công việc khó, phức tạp, phải thực hiện đúng các quy định của Pháp Luật trên cơ sở công khai, minh bạch tạo sự đồng thuận của nhân dân. Thực tế chỉ ra rằng, một số chế độ chính sách chưa thực sự đồng bộ, đơn giá bồi thường đất và một số loại tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên đất còn thấp, chưa đáp ứng được quyền lợi của nhân dân. Do vậy công tác tuyên truyền, vận động là yếu tố không thể thiếu trong quá trình thực hiện công tác bồi thường - GPMB - TĐC. Để làm tốt được công tác tuyên truyền, vận động cần có sự phối hợp và vào cuộc các tổ chức chính trị, xã hội như: UBMTTQ, Ban Dân vận, Hội Nông dân, Hội phụ nữ … Do đó, ngay từ khi thành lập hội đồng BT - GPMB huyện, huyện đã mời đại diện UB MTTQ huyện, Ban dân vận huyện ủy, tham gia thành viên Hội đồng bồi thường để nắm bắt chủ trương, chính sách khi tổ chức triển khai thực hiện. 

Trong thực thi nhiệm vụ, UBND huyện đã xác định: Mỗi thành viên HĐBT; mỗi thành viên Tổ công tác phải là một tuyên truyền viên, một cán bộ dân vận để vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tổ chức tuyên truyền, vận động và giải thích về chế độ chính sách, cũng như phương án bồi thường - GPMB cho các đối tượng bị thu hồi đất. Do đó trong những năm qua, công tác Bồi thường - GPMB các dự án trên địa bàn huyện đạt được những kết quả khả quan: Số lượng đơn thư tập trung vào nội dung đơn giá bồi thường còn thấp giảm đáng kể. Đặc biệt thời gian vừa qua, để đảm bảo tiến độ, huyện đã và đang nỗ lực triển khai và hoàn thành công tác Bồi thường - GPMB, thu hồi đất: Đường vào cụm công nghiệp Bãi Ba; Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bãi Ba Đông Thành; xây dựng nhà máy nước sạch tại xã Phương Lĩnh và nhiều dự án khác với diện tích hàng trăm ha. 

Mặt khác, trong “Năm dân vận chính quyền”, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến hàng chục tỷ đồng tiền tài sản và hàng chục ngàn m2 đất ở, đất vườn để chỉnh trang đô thị (vỉa hè thị trấn Thanh Ba); làm hệ thống đường làng ngõ xóm đặc biệt là các xã NTM 2018 như: Vân Lĩnh; Khải Xuân; Võ Lao; Thanh Hà; Đỗ Sơn… 

Công tác dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai phát triển sản xuất nông nghiệp, được thực hiện có hiệu quả. Với mục đích quy hoạch lại đồng ruộng để hình thành các vùng có diện tích lớn, tập trung đảm bảo cho sản xuất hàng hóa, liên kết trong sản xuất nông nghiệp; thúc đẩy quá trình phân công lại lao động, tăng hiệu quả, giá trị sản xuất nông nghiệp; tăng thu nhập cải thiện đời sống nhân dân, góp phần thực hiện đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai cụ thể, có lộ trình trong đó đặc biệt chú trọng công tác vận động, tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận. Với định hướng đó huyện đã tổ chức triển khai các bước từ Hội nghị khu dân cư đến Hội nghị BCĐ và các phòng chuyên môn của huyện đóng góp ý kiến vào phương án dồn đổi, đảm bảo nguyên tắc người dân tự nguyện, bàn bạc dân chủ, thống nhất, công khai thực hiện đồng thời tuân thủ Luật Đất đai và các quy định pháp luật hiện hành. 

Việc thực hiện dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai phải đảm bảo không ảnh hưởng đến mùa vụ sản xuất, thuận lợi cho việc triển khai tại thực địa, sắp xếp quỹ đất công ích tập trung, phù hợp với quy hoạch để sử dụng cho các mục đích công cộng. Dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai phải gắn với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp và các quy hoạch khác trên địa bàn. Chỉ tiến hành dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai ở những nơi, những vùng sản xuất nông nghiệp ổn định theo quy hoạch được duyệt.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 60/TB-UB ngày 26/01/2018 Của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu tại buổi kiểm tra công tác dồn đổi ruộng đất và một số công trình trên địa bàn huyện Thanh Ba, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số: 419/KH -UBND; ngày 11/3/2018 về dồn đổi tích tụ, tập trung đất đai trên địa bàn huyện xác định Thời gian dồn đổi thực hiện xong trong năm 2018. Kết quả Thực hiện Nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác dồn đổi, tích tụ ruộng đất đến 31/12/2018 có 14/14 xã thực hiện dồn đổi xong với diện tích gần 1500ha. Trong đó thực hiện trên địa bàn toàn xã là 07 xã gồm: Thanh Hà; Đỗ Sơn; Đỗ Xuyên; Lương Lỗ; Vũ Yển; Hoàng Cương; Mạn Lạn và 07 xã hoàn thiện công tác dồn đổi ở khu dân cư gồm: Phương Lĩnh (01 khu); Sơn Cương (02 khu); Khải Xuân (02 khu); Chí Tiên (03 khu); Yển Khê (01 khu); Đông Thành (03 khu); Thanh Xá (01 khu) với tổng diện tích: 1.261,8 ha. Đạt 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết về số xã thực hiện công tác dồn đổi trên địa bàn toàn xã đến năm 2020.

Ngoài nguồn lực 1.300,9 triệu đồng ngân sách huyện hỗ trợ công tác tổ chức thực hiện dồn đổi 2018, ban đầu việc vận động người dân đóng góp kinh phí phục vụ công tác dồn đổi gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân nhận thức được lợi ích từ việc thực hiện dồn đổi, tích tụ, tập trung ruộng đất nên ngoài việc hiến đất làm đường giao thông, thủy lợi, người dân tự nguyện, ủng hộ, đóng góp từ 200.000đ - 750.000đ/sào. Đây là nguồn lực quan trọng để thực hiện thành công tại các khu vực dồn đổi và cũng khẳng định "Ý Đảng hợp lòng dân". 

Trong năm 2019, huyện tiếp tục chỉ đạo UBND các xã đã thực hiện xong công tác dồn đổi hoàn thiện hồ sơ theo Hướng dẫn để phục vụ công tác nghiệm thu và cấp đổi lại GCN QSD đất. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các xã thuộc tiểu vùng 2; 3 tích tụ, tập trung đất đai bằng các hình thức nhận chuyển nhượng, liên kết, góp vốn bằng đất, đấu thầu, đấu giá, để hình thành các trang trại, gia trại trong các lĩnh vực trồng trọt; chăn nuôi... với quy mô từ 2ha/hộ trở lên tạo ra vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm theo chuỗi giá trị, chuyên canh sản xuất hàng hóa có diện tích lớn, nhằm giảm giá thành, tăng thu nhập cho người sản xuất. 

Với những kết quả công tác dân vận chính quyền trong bồi thường giải phóng mặt bằng, dồn đổi, tích tụ tập trung đất đai, xây dựng nông thôn mới huyện đạt được trong những năm qua, là tiền đề, là động lực để huyện tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, và các năm tiếp theo.

Đ/c Nguyễn Văn Đức - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (đăng trên Thông tin Dân vận Phú Thọ, số 01/2019)

porno pretoporno.com XXX Pornos www.bokepbejat.com xvideos2020.me www.echterporno.com pornolegende xnxxporn phim sex 2020 lawnjinsi.com Free Desi Scandal www.xarabvideos.com porno xxx movel www.xxxarabtube.com porno gratis www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com