Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa UBND huyện với MTTQ và các đoàn thể
  • Cập nhật: 30/03/2021
  • Lượt xem: 6565 lượt xem

Vừa qua, UBND huyện Thanh Ba đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa UBND huyện với UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện năm 2021.

Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2020, Chương trình phối hợp giữa UBND và MTTQ, các đoàn thể của huyện Thanh Ba đã được duy trì, nâng cao chất lượng, theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thời gian; đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ công tác của huyện, trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh và xây dựng chính quyền vững mạnh, như: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác nông thôn mơi và sáp nhập xã, thị trấn...

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào chương trình phối hợp công tác giữa UBND huyện với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện Thanh Ba năm 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo huyện Thanh Ba đánh giá cao chương trình phối hợp công tác giữa UBND huyện với UB MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội của huyện trong năm 2020. Đồng chí đề nghị: UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện, chủ trì, phối hợp với Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức triển khai thực hiện các nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, định hướng phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh, huyện; thường xuyên kiểm tra, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Trong đó trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng; công tác giảm nghèo, đảm bảo vệ sinh thực phẩm; tích tụ đất đai; công tác vệ sinh môi trường. Đồng chí đề nghị UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các phòng, ban chuyên môn định kỳ báo cáo đánh giá kết quả đạt được, những việc chưa thực hiện, khó khăn, vướng mắc trong quá tình tổ chức thực hiện; đề xuất những giải pháp thực hiện trong thời gian tới./.

Hải Minh - Đài TT Thanh Ba