Hội nghị Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Ba tháng 4/2022
  • Cập nhật: 18/04/2022
  • Lượt xem: 2260 lượt xem

Ngày 18/4, Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Ba tổ chức Hội nghị nghe và cho ý kiến vào Báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành TW (Khóa XIII) gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.Trong những năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Thanh Ba đã đạt nhiều kết quả tích cực. Việc khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI), đã được Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp cụ thể, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò của người đứng đầu; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tạo sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, BTV HU đã tập trung chỉ đạo thực hiện 4 nhóm giải pháp của Nghị quyết  TW4, 14 nhiệm vụ thực hện ngay và thường xuyên theo KH số 04-KH/TW; 5 nội dung theo KH số 03 về thực hiện Chỉ thị 05. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được thực hiện đồng bộ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân được đổi mới, nâng cao, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực và thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn huyện. Đến nay, 18/18 xã đạt NTM, 100% các trường học đạt chuẩn Quốc gia; 19/19 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Quốc phòng an ninh đảm bảo, trật tự ATXH được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng lên.
Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Kim Chi đề nghị: Cơ quan chủ trì tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý, điều chỉnh các báo cáo thật ngắn gọn, trong đó cần có các con số so sánh để minh chứng, đảm bảo tính khoa học để hoàn thiện các báo cáo phục vụ đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và thời gian quy định./.

 

Hải Minh - Quang Mạnh