Học tập Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng
  • Cập nhật: 30/03/2021
  • Lượt xem: 11468 lượt xem

Trong 2 ngày 27 - 28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tại tỉnh Phú Thọ, đây là lần đầu tiên hội nghị được truyền hình trực tuyến từ điểm cầu của Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các sở, ban, ngành với số lượng điểm cầu lớn nhất từ trước đến nay.

Trên địa bàn huyện Thanh Ba bố trí 20 điểm cầu, trong đó, điểm cầu chính tại trung tâm Hội nghị của huyện kết nối với 19 điểm cầu của 19 xã, thị trấn với khoảng trên 1.700 đảng viên tham gia học tập nghị quyết. 100% các điểm cầu đều đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hội nghị trực tuyến.

Việc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến 20 điểm cầu trên địa bàn huyện Thanh Ba đã tiết kiệm đáng kể thời gian, kinh phí tổ chức, phù hợp với xu thế phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, đông đảo cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện được tham dự và trực tiếp nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII truyền đạt. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động từ cấp huyện đến cấp ủy tại cơ sở trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng./.

Hải Minh - Đài TT Thanh Ba