Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
  • Cập nhật: 28/01/2021
  • Lượt xem: 318 lượt xem

Sáng ngày 28/01/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Thanh Ba tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Kim Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện; Trưởng các phòng, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Trong năm qua, Ban đại diện Ngân hàng CSXH đã tập trung chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Ban đại diện Ngân hàng CSXH cấp trên; chỉ đạo Ngân hàng CSXH huyện tham mưu UBND huyện, Ban đại diện ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tín dụng chính sách trên địa bàn.

Tính đến ngày 31/12/2020 đơn vị đã và đang thực hiện quản lý 13 chương trình tín dụng ưu đãi, doanh số cho vay trong năm đạt trên 106.900 triệu đồng, với 4.418 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay; tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên 369 tỷ đồng, đạt 99,9% kế hoạch.

Năm 2021, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH huyện Thanh Ba phấn đấu tăng trưởng tín dụng đạt từ 10% so với năm 2020; nợ quá hạn dưới 0,8 %/tổng dư nợ.Trong đó, trọng tâm là tăng cường nguồn vốn, mở rộng cho vay, tập trung quản lý, nâng cao chất lượng tín dụng CSXH để đáp ứng nhu cầu vay vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Hải Phó Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn. Đồng thời đồng chí đề nghị các thành viên Ban đại diện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, chủ động tham mưu và phối hợp với Ngân hàng CSXH để thực hiện tốt mục tiêu vay vốn; thực hiện tốt việc giám sát cơ sở theo phân công. Đề nghị Ngân hàng CSXH tiếp tục tham mưu cho Ban đại diện thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch; tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn để chấn chỉnh các tồn tại trong quá trình thực hiện tín dụng chính sách. Đối với các hội đoàn thể huyện chỉ đạo hội đoàn thể xã, thị trấn thực hiện tốt hợp đồng ủy thác. Đối với các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện tốt chính sách tại địa phương; chỉ đạo các hội đoàn thể, các thôn và các tổ triển khai bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng; tăng cường kiểm tra hoạt động của các hội ủy thác, tổ vay vốn để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn./.

Thu Hà – Đài truyền thanh Thanh Ba