Công ty CP Xi măng Vicem Sông Thao triển khai nhiệm vụ năm 2021
  • Cập nhật: 22/01/2021
  • Lượt xem: 87 lượt xem

Ngày 21/01/2021, Công ty CP Xi măng VICEM Sông Thao đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thị trường xi măng cung vượt cao so với cầu, việc xuất khẩu cũng rất khó khăn, nhưng Công ty CP Xi măng Vicem Sông Thao đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh đề ra. 

Tổng sản lượng sản xuất clinker đạt trên 907.700 tấn, bằng 99% kế hoạch và bằng 97% so với năm 2019; tổng sản lượng tiêu thụ clinker và xi măng đạt trên 1.252.000 tấn, đạt 101% kế hoạch và tăng 0,3% so với năm 2019; doanh thu đạt trên 985 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước hơn 52,6 tỷ đồng; đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động với mức lương bình quân đạt 11,9 triệu đồng/người/tháng, tăng 7% so với năm 2019.

Có được kết quả này là nhờ công ty đã khắc phục được một số tồn tại về thiết bị, công nghệ; phát huy được nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; đã phát huy chặt chẽ với Vicem Hải Phòng, làm tốt công tác thị trường, công tác marketing, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm theo hướng tăng lượng tiêu thu các dòng sản phẩm có lợi nhuận cao; duy trì sản xuất dài ngày gắn với nâng cao năng suất để hạ giá thành sản phẩm… Cùng với duy trì tốt sản xuất kinh doanh, công tác an sinh xã hội và quan hệ cộng động được công ty thực hiện tốt.

Năm 2020, CBCNV Công đoàn Công ty đã phối hợp với chính quyền tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đóng góp trên 787 triệu đồng tham gia các hoạt động an sinh xã hội của địa phương. Mục tiêu công ty đưa ra trong năm 2021 là tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu, đạt và vượt so với năm 2020, trong đó, tổng sản lượng sản xuất và tiêu tục tăng từ 2-3%; danh thu tăng 4%, lợi nhuận trước thuế tăng 17%, tiền lương bình quân tăng 10%... Ngoài ra, đẩy nhanh công tác xin cấp phép thăm dò khai tác đá vôi để đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất.

Tại hội nghị, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam và Công ty CP Xi măng Vicem Sông Thao đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh năm 2020.

Quang Mạnh – Đài truyền thanh Thanh Ba