V/v đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 24 của Ban Thường vụ Huyện ủy
  • Cập nhật: 04/10/2022
  • Lượt xem: 841 lượt xem

Thực hiện Kết luận 01 - KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 24 - KH/HU, ngày 27/4/2021 “Về xây dựng mô hình, gương điển hình tiên tiến, các việc làm hay sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, giai đoạn 2021-2025”. Nhằm triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc tích cực, chủ động triển khai xây dựng mô hình “Chính quyền kỷ cương, trách nhiệm, thân thiện vì Nhân dân phục vụ”. Trong đó đặc biệt chú trọng đến việc đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực thi nhiệm vụ, để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, hướng tới mục tiêu phục vụ Nhân dân; góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, chính quyền, thay đổi lề lối làm việc của cán bộ, công chức, cũng như hướng tới đảm bảo về cơ sở vật chất, phương tiện, môi trường làm việc gần gũi, văn minh, thân thiện, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của cơ quan, đơn vị...

2. Đối với việc xây dựng các mô hình, gương điển hình tiên tiến, các việc làm hay sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ đặc biệt chú trọng phát động phong trào “Cán bộ, đảng viên tích cực, gương mẫu, quần chúng noi theo”. Qua khảo sát, nắm tình hình trên địa bàn huyện còn một số đảng viên khó khăn về nhà ở. Phát huy tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; với tinh thần trách nhiệm đối với đồng chí, đồng đội. Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị các chi, đảng bộ tích cực vận động đội ngũ đảng viên trong cơ quan, đơn vị ủng hộ kinh phí xây dựng “Ngôi nhà cấp ủy” cho đảng viên có khó khăn về nhà ở trong cơ quan, đơn vị mình. Đảm bảo đến năm 2025 mỗi địa phương huy động xây dựng ít nhất 01 “Ngôi nhà cấp ủy”.

 Hình thức vận động mỗi đảng viên đang công tác trong cơ quan, đơn vị ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương. Các đảng viên ở khu dân cư thì tùy vào tình hình thực tế để vận động với mức phù hợp.

- Thời gian thực hiện: Mỗi năm vận động 01 lần (năm 2022 thực hiện trong quý IV/2022).

- Sử dụng kinh phí vận động: Các xã, thị trấn kinh phí vận động sử dụng tại đơn vị; Các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy (khối cơ quan) kinh phí vận động nộp về Văn phòng Huyện ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo.

3. Ban Tổ chức Huyện ủy: Tổng hợp số lượng đảng viên có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện để có lộ trình thực hiện việc xây dựng Ngôi nhà cấp ủy theo thực tế khả năng vận động từng năm.

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan trong khối tuyên truyền, các chi, đảng bộ trực thuộc tuyên truyền sâu rộng thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn Kế hoạch số 24-KH/HU, ngày 27/4/2021 của BTV Huyện ủy và cuộc vận động xây dựng Ngôi nhà cấp ủy đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

5. Các chi, đảng bộ trực thuộc rà soát, tổng hợp số lượng đảng viên trong chi, đảng bộ mình có khó khăn về nhà ở, xây dựng kế hoạch vận động kinh phí để hỗ trợ xây dựng Ngôi nhà cấp ủy cho các đảng viên có khó khăn về nhà ở thuộc chi, đảng bộ mình theo kế hoạch đã xây dựng.

Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện.