Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy triển khai 1 số nhiệm vụ sau HN trực tuyến học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII
  • Cập nhật: 06/12/2022
  • Lượt xem: 367 lượt xem

Chiều ngày 6/12 sau 2 ngày tham gia HN Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Trung Tình Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Thanh ba đã quán triệt những nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới.Trong 2 ngày 5 và 6/12 huyện Thanh Ba đã tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tuyến với trên 3.100 cán bộ, Đảng viên tham dự tại 21 điểm cầu trên địa bàn huyện. Tại HN quán triệt các đại biểu được nghe Báo cáo viên Trung ương truyền đạt 4 chuyên đề gồm: Chuyên đề 1 “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Chuyên đề 2 “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Chuyên đề 3 “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Chuyên đề 4 “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.


Phát biểu kết luận tại hội nghị HN Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu và cán bộ Đảng viên các xã Thị trấn tại các điểm cầu đã tập trung nghiên cứu, học tập NQ Trung ương 6 khóa XIII. Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trung Tình đề nghị sau hội nghị này các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục  nghiên cứu,, quán triệt, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi của NQ theo các Chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng cần tập trung làm rõ những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các Nghị quyết của hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đây là những vấn đề rất lớn, rất khó, rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, từ gốc, từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Bên cạnh làm tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, cần đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập. Việc đánh giá phải đi vào thực chất mức độ nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với những nội dung cơ bản, những quan điểm mới và năng lực vận dụng các Nghị quyết của cán bộ, đảng viên vào thực tiễn công việc nơi mình công tác. Trên cơ sở kế hoạch học tập của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, mục tiêu của Trung ương, của cấp trên thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện ở địa phương, đơn vị. Cần bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận thấu đáo, kỹ lưỡng chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đảm bảo sát với tình hình của địa phương, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, cần làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trước mắt cũng như lâu dài và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở nội dung các Nghị quyết, giao UBND huyện, các Ban của Huyện ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tham mưu để Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành, triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch để cụ thể hóa và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà các Nghị quyết đã đề ra./.

 

Thu Hà