Đảo là nhà, Biển cả là quê hương
  • Cập nhật: 01/03/2022
  • Lượt xem: 4935 lượt xem

ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ

HUYỆN ỦY THANH BA

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thanh Ba, ngày tháng 02 năm 2022

Số - HD/HU

 


 

HƯỚNG DẪN

Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022

 

----------------

        Thực hiện Hướng dẫn số 06 - HD/BTGTU, ngày 21/01/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về "Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022" và Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ và Cục Hậu cần Hải quân, Ban Thường vụ Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền, như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong
việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên
quan đến biển, đảo; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 20/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

2. Khẳng định quan điểm của Đảng ta là “kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển”; góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước của mọi người dân Việt Nam, tạo sức mạnh nội sinh, động lực bảo vệ và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

3. Khẳng định tầm quan trọng của duy trì hoà bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông; giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu chính xác, đầy đủ, cũng như thúc đẩy sự đồng thuận, nhất trí về quan điểm, chủ trương, chính sách của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp với quy định của Việt Nam và luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

4. Góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là
thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Qua đó, tạo dựng mặt trận công luận ủng hộ Việt Nam trong các vấn đề liên quan đến lợi ích của ta.

5. Đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động,
cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan
đến biển, đảo Việt Nam nhằm hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

6. Nâng cao ý thức cho Nhân dân trong việc tuân thủ pháp luật khi khai thác hải sản trên biển, giúp Nhân dân dân nắm chắc phạm vi vùng biển Việt Nam, nỗ lực cùng các cấp, các ngành và cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” cho xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam.

II. YÊU CẦU

1. Bảo đảm sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; thường xuyên tổng hợp, cung cấp thông tin có định hướng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và thời điểm để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền.

2. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện của các lực lượng làm công tác tuyên truyền biển, đảo; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của Nhân dân trong và ngoài nước.

3. Tuyên truyền biển, đảo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần tiến hành chủ động, tích cực, thường xuyên, liên tục. Tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng nhanh chóng, hiệu quả yêu cầu từng giai đoạn cụ thể. Đối với những vụ việc phức tạp nảy sinh, cần cung cấp thông tin chính thống kịp thời, chính xác, đúng nguyên tắc, phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng, chiếm thế chủ động trên mặt trận truyền thông dư luận, không tạo cơ hội để các thế lực thù địch phản động chống phá, làm phương hại đến lợi ích của Việt Nam.

4. Tập trung nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung tuyên truyền. Đẩy mạnh đa dạng hoá, hiện đại hoá các phương thức, loại hình thông tin tuyên truyền trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biễn phức tạp, tích cực áp dụng các phương tiện truyền thông mới, nhất là truyền thông mạng xã hội. Tối ưu hoá các nguồn lực, huy động sự tham gia tích cực của các nguồn lực xã hội.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ tuyền truyền biển, đảo hằng năm.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nghiêm túc, tích cực cụ thể hoá, tổ chức triển khai Nghị quyết Đại XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các đề án của Chính phủ, Bộ, ngành có liên quan đến công tác biển, đảo nói chung và tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam nói riêng; Chương trình phối hợp số 33/CT-TUPT & ĐUQCHQ, ngày 28/2/2013 giữa Tỉnh ủy Phú Thọ và Đảng ủy Quân chủng Hải quân; Kế hoạch 3403-KH/UBND, ngày 05/5/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Kế hoạch phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cục Hậu cần Hải quân về phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2022.

2. Theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, khu vực Biển Đông. Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, kịp thời phát hiện tình huống để có hình thức phản ứng và biện pháp xử lý phù hợp, nhất là trong công tác tham mưu, định hướng tuyên truyền; xây dựng các kịch bản và phương án định hướng thông tin tuyên truyền ở từng cấp độ, chủ động phòng ngừa và xử lý khi có vụ việc phức tạp xảy ra. Không để xuất hiện, lan toả thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội, kích động biểu tình, gây rối, bạo loạn. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội và truyền thông nước ngoài.

3. Đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền về biển, đảo giữa các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở chức năng của từng cơ quan, đơn vị, địa phương xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể trong công tác thông tin, tuyên truyền biển, đảo, cũng như các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, đột xuất để chủ động định hướng dư luận.

4. Đa dạng hoá nội dung tuyên truyền biển, đảo, trong đó tập trung một số trọng tâm chính như sau:

- Kỷ niệm 40 năm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, 10 năm Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật Biển năm 2012.

- Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp Quốc tế.

- Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường.

- Đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế biển; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển; hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan đến biển đảo.

- Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kết quả các hoạt động, phong trào, cuộc vận động hướng về biển, đảo của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân.  

5. Đổi mới mạnh mẽ các phương thức, hình thức tuyên truyền. Đẩy mạnh hơn nữa việc sử dụng các loại hình báo chí, truyền thông mới, các hình thức trực tuyến, mạng xã hội, công nghệ hiện đại trong công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Tiếp tục phát huy thế mạnh của hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các cuộc thi, vận động sáng tác, tạo điều kiện để các nghệ sĩ tham gia sáng tác, biểu diễn về đề tài biển, đảo, quảng bá hình ảnh, văn hoá, đất nước, con người Việt Nam; chú trọng động viên, khuyến khích những người nổi tiếng, có uy tín trong xã hội tích cực tham gia công tác tuyên truyền biển, đảo.

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại về biển, đảo Việt Nam. Tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam; đội ngũ phóng viên báo chí, chuyên gia, các nhà khoa học tham gia các hoạt động thông tin, tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam. Chú trọng việc công bố các công trình nghiên cứu của Việt Nam về biển, đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng, các xuất bản phẩm (sách tham khảo, tạp chí, kỷ yếu hội thảo,…).

7. Tổ chức các khoá tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, phóng viên, biên tập viên các cơ quan tham gia tuyên truyền. Đầu tư, nâng cấp và đổi mới cơ sở vật chất - kỹ thuật, hiện đại hóa hệ thống trang thiết bị truyền thông.

8. Tiếp tục thực hiện tốt việc khảo sát thực tế, kiểm tra, đánh giá, thi đua,
khen thưởng, sơ kết, tổng kết công tác tuyên truyền biển, đảo định kỳ và đột
xuất trong năm 2022.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

          - Tham mưu giúp Thường trực Huyện ủy chỉ đạo, định hướng hoạt động tuyên truyền công tác biển, đảo trên địa bàn huyện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền biển, đảo tại các địa phương, đơn vị. Chỉ đạo, định hướng hoạt động tuyên truyền biển, đảo cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

          - Kịp thời cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện đồng thời cập nhật các nội dung tuyên truyền làm cơ sở để các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan trong khối tuyên truyền triển khai tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện.

          - Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, trao đổi thông tin tình hình dư luận và kết quả các hoạt động tuyên truyền biển, đảo tại các địa phương với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định và đột xuất theo diễn biến tình hình thực tế.

          - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong các hoạt động tuyên truyền, khảo sát, đánh giá, tập huấn, bồi dưỡng và sơ kết, khen thưởng về công tác tuyên truyền biển, đảo.

          - Chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo 35, tổ thư ký Ban chỉ đạo 35 của huyện thường xuyên theo dõi sử lý các thông tin xấu độc liên quan đến tình hình biên giới biển, đảo trên không gian mạng hiện nay.

      2. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa TTDL và truyền thông huyện

      - Chỉ đạo các đơn vị chức năng, hệ thống ngành dọc chú trọng các hình thức tuyên truyền trực quan; xây dựng các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật lồng ghép giới thiệu những căn cứ pháp lý quốc tế khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với vùng biển, thềm lục địa và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

      - Xây dựng kế hoạch và chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền biển, đảo trong năm 2022. Tiếp tục mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng phát sóng tin, bài các văn bản liên quan về công tác tuyên truyền biển, đảo.

      - Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về vấn đề biên giới; tận dụng, khai thác hiệu quả ưu thế của báo chí điện tử, mạng xã hội và các phương thức thông tin hiện đại khác trong tuyên truyền.

      - Tăng cường tin, bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề biên giới trên biển. Đồng thời, đưa tin, bài về các tấm gương cá nhân, tập thể có đóng góp trên các lĩnh vực có liên quan đến biển, đảo.

          3. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện

          - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; quan tâm nhân rộng các mô hình, sáng kiến mới, các hình thức tuyên truyền thiết thực hiệu quả, phù hợp từng đối tượng cụ thể.

      4. Các chi, đảng bộ trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về ý nghĩa của công tác tuyên truyền biển, đảo bằng các hình thức phù hợp, như: thông báo nội bộ; bản tin; hệ thống báo, đài; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn, hội...

- Chỉ đạo, tổ chức các hội nghị báo cáo viên kịp thời cung cấp thông tin về tình hình biển, đảo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền biển, đảo phổ biến, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, mới phát sinh, những vấn đề được dư luận quan tâm.

- Chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền biển, đảo nhằm phổ biến, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, mới phát sinh, những vấn đề được dư luận quan tâm.

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về vấn đề biển, đảo để kịp thời báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy để đề suất các biện pháp tuyên truyền phù hợp với điều kiện, đối tượng.

          Trên đây là Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022. Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan trong khối tuyên truyền chủ động triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn, đảm bảo tốt yêu cầu đề ra và gửi báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng, 1 năm (Kế hoạch tuyên truyền gửi trước ngày 15/3; báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 30/6, báo cáo năm gửi trước ngày 30/11) về Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),

- TTHU,

- Các cơ quan được phân công nhiệm vụ,

- Các chi, đảng bộ trực thuộc,

- Lưu VT, BTG.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Trung Tình