Chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng, bất khả xâm phạm
  • Cập nhật: 03/03/2022
  • Lượt xem: 8384 lượt xem

HUYỆN ỦY THANH BA

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số - HD/BTG

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thanh Ba, ngày tháng 02 năm 2021

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền

Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2022

________________

 

Thực hiện Hướng dẫn số 05 - HD/BTGTW, ngày 21/01/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về "Tuyên truyền về công tác biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2022", Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXVI và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác biên giới trên đất liền. Khẳng định tính đúng đắn của chủ trương, quan điểm của Đảng là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

- Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân đối với tầm quan trọng của công tác tuyên truyền về biên giới lãnh thổ; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng, góp phần củng cố môi trường hoà bình ổn định phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý hiệu quả của Nhà nước đối với công tác biên giới trên đất liền, nhất là công tác quản lý biên giới.

- Thông tin khẳng định nỗ lực và quyết tâm giải quyết các vấn đề biên giới còn tồn đọng, tiến tới xây dựng hoàn chỉnh tuyến biên giới trên đất liền hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam với các nước láng giềng. Đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

2. Yêu cầu

- Cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia trong tình hình mới, nhất là theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXVI và các văn bản liên quan. Bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, sự phối hợp hiệu quả của các lực lượng trong tuyên truyền  về công tác phân giới, cắm mốc ở những nơi còn tồn đọng cũng như công tác quản lý biên giới trên đất liền.

- Đổi mới và đa dạng hoá cả về nội dung, hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền trực quan. Tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các lực lượng tuyên truyền, nhất là các lực lượng ở cơ sở nhằm thường xuyên đối mới các nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền, coi trọng chất lượng, hiệu quả và sự phù hợp với đối tượng khác nhau và trong bối cảnh, tình hình cụ thể.

- Điều chỉnh, triển khai linh hoạt và hiệu quả công tác tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền phù hợp với diễn biến của dịch bệnh ở khu vực và trên thế giới.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

1.1. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc

- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết, quản lý và bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc, đặc biệt là: Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (ký ngày 30 tháng 12 năm 1999); 03 văn kiện pháp lý: Nghị định thư phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18 tháng 11 năm 2009), Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18 tháng 11 năm 2009), Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18 tháng 11 năm 2009).

- Tuyên truyền về kết quả triển khai sau hơn 10 năm hai nước ký kết 03 văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; công tác vận động người dân thực thi, hỗ trợ quản lý tuyến biên giới; các hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, trao đổi giữa nhân dân hai bên biên giới…; tuyên truyền phòng, chống các hoạt động buôn người, buôn lậu, gian lận thương mại góp phần xây dựng đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc hoà bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về quản lý biên giới như: vượt biên, xuất cảnh trái phép, truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do qua các vùng biên giới; tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới và quy định trong phòng chống dịch COVID - 19. Kịp thời định hướng tuyên truyền về các hành vi lợi dụng công tác phòng chống dịch COVID - 19 vi phạm các thoả thuận giữa hai nước liên quan biên giới.

- Tăng cường thông tin đối ngoại về kết quả hợp tác phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới hai nước; giữa tỉnh Phú Thọ với tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) và các doanh nghiệp Trung Quốc đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, huyện. Đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; củng cố, tăng cường xây dựng tình cảm đoàn kết, truyền thống gắn bó lâu đời giữa nhân dân hai nước.

1.2. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Lào

- Tiếp tục tuyên truyền quan điểm của Việt Nam về vấn đề biên giới trên đất liền, việc thực hiện các Tuyên bố chung và Thoả thuận của Lãnh đạo cấp cao; tuyên truyền về các văn bản pháp lý quan trọng liên quan đến biên giới Việt Nam - Lào, trong đó có “Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào” và “Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào”; các thoả thuận giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước; các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962-05/9/2022), 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào (19/7/1977-19/7/2022) và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022.

- Tuyên truyền về công tác quản lý biên giới hai nước; việc thực hiện Thỏa thuận cấp Chính phủ về việc giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Triển khai Đề án Quy hoạch và phát triển cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi Thủ tướng phê duyệt; tổng kết song phương việc thực hiện thí điểm mô hình kiểm tra “một cửa một lần dừng” tại cặp cửa khẩu Lao Bảo - Đen Sa Vẳn.

- Thúc đẩy tuyên truyền, thông tin đối ngoại về tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước trong phòng, chống đại dịch COVID-19; hợp tác phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới Việt Nam - Lào; giữa tỉnh Phú Thọ với tỉnh Luông Nậm Thà (Lào). Tăng cường phổ biến cơ chế, chính sách ưu đãi trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới của các địa phương của hai nước đến các doanh nghiệp, người dân hai nước; cũng như các hoạt động giao thương gắn với các biện pháp bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

1.3. Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trong việc giải quyết vấn đề biên giới Việt Nam - Campuchia trên cơ sở quan hệ láng giềng, đoàn kết, hữu nghị, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Tập trung tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ký kết các văn bản pháp lý, công nhận thành quả 84% công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa và công tác quản lý tuyến biên giới theo các văn bản đã ký kết. Trong đó nổi bật là thắng lợi của nhân dân hai nước đạt được trong quá trình triển khai các văn bản pháp lý, góp phần tạo sự đồng thuận, nhất trí của cán bộ, đảng viên và nhân dân hai nước đối với các hoạt động bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới, đặc biệt là tạo thuận lợi cho công tác phân giới, cắm mốc 16% đoạn biên giới còn lại.

- Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết biên giới Việt Nam - Campuchia, trong đó có các hiệp định, hiệp ước về biên giới hai nước như: Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Nhân dân Campuchia (ký ngày 18/2/1979); Hiệp ước về vùng nước lịch sử giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Nhân dân Campuchia (ký ngày 07/7/1982); Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Nhân dân Campuchia (ký ngày 20/7/1983); Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 27/12/1985); Hiệp ước giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 (ký ngày 10/10/2005); Các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2022),…

- Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại về quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có quan hệ hợp tác giữa các địa phương khu vực biên giới trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh và quốc phòng. Thúc đẩy thông tin về kết quả hợp tác phát triển kinh tế khu vực biên giới giữa hai nước, đặc biệt là những chuyển biến tích cực sau khi đưa vào quản lý thực tế tuyến biên giới theo các văn kiện pháp lý mới.

- Kịp thời thông tin về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới, đặc biệt ở các khu vực biên giới còn chưa được phân giới, cắm mốc để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, phê phán, bác bỏ kịp thời các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc về quan hệ hai nước, nhất là về vấn đề biên giới đất liền giữa hai nước.

2. Hình thức và phương thức tuyên truyền

- Thông tin cần được triển khai một cách toàn diện, trên tất cả các kênh báo chí, truyền thông, kênh thông tin nội bộ, tuyên truyền miệng, trên internet, mạng xã hội. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, có trọng tâm, trọng điểm, thời lượng, lộ trình phù hợp với đối tượng. Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về biên giới với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tiếp tục phát huy thế mạnh của hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các cuộc thi, vận động sáng tác, tạo điều kiện để các nghệ sĩ tham gia sáng tác, biểu diễn về đề tài biên giới, quảng bá hình ảnh, văn hoá, đất nước, con người Việt Nam. Chú trọng động viên, khuyến khích những người nổi tiếng, có tiếng nói trong xã hội tích cực tham gia công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới.

- Tăng cường ứng dụng nghiên cứu khoa học trong công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại nhằm cung cấp những thông tin, luận cứ khoa học có tính thuyết phục cao, phù hợp với luật phát và thực tiễn quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với việc lợi dụng các vấn đề biên giới, các vấn đề tôn giáo, dân tộc hòng phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại quan hệ đối ngoại của Việt Nam cũng như hình ảnh, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam.

 

 

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

          - Xây dựng hướng dẫn tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng các cơ quan trong khối tuyên truyền, các chi, đảng bộ trực thuộc tuyên truyền về công tác phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền.

          - Chỉ đạo, định hướng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ quan trong khối tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia trong tài liệu SHCB và thông tin tuyên truyền viên.

          - Tăng cường theo dõi diễn biến tình hình, nắm bắt dư luận về vấn đề biên giới trên đất liền, nhất là các vấn đề nhạy cảm trong công tác phân giới cắm mốc trên thực địa và an ninh biên giới; đề xuất các biện pháp tuyên truyền phù hợp với điều kiện đặc thù của từng ngành, địa phương, đơn vị.

          2. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

          - Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong việc nắm bắt dư luận xã hội; xây dựng hướng dẫn và triển khai thực hiện tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam – Campuchia năm 2022 tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, thăm hỏi tặng quà cho cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

          - Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân về vấn đề biên giới trên đất liền, nhất là các vấn đề nhạy cảm; kịp thời phát hiện và đề xuất tham mưu giúp cấp ủy làm tốt công tác dân vận.

          3. Phòng Văn hóa Thông tin.

          - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng công tác biên giới trên đất liền. Tăng cường đăng tải, phát các tin, bài các văn bản liên quan về công tác phân giới cắm mốc, quản lý và bảo vệ biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

          - Xử lý nghiêm tình trạng đăng tải các thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, ảnh hưởng tới quan hệ đối ngoại và gây tác động xấu đến dư luận.

          - Tăng cường đăng tải, cung cấp thông tin về công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền trên cổng thông tin điện tử của huyện, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được tìm hiểu, nghiên cứu.

          - Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động của mạng xã hội; công tác xuất bản, phát hành các tài liệu tuyên truyền liên quan đến công tác tuyên truyền biên giới đất liền, phân giới cắm mốc trên địa bàn.

          4. Trung tâm Văn hóa TTDL và Truyền thông huyện.

          - Xây dựng kế hoạch và chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền biên giới đất liền, phân giới cắm mốc năm 2022. Chú trọng tới việc mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường đăng tải, phát sóng tin, bài, các văn bản tuyên truyền có trọng tâm tuyên truyền biên giới đất liền, phân giới cắm mốc năm 2022.

          - Kịp thời đăng tải các bài viết có tính chiến đấu cao trên hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm đấu tranh, bác bỏ những thông tin, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị chống phá mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết chiến đấu gắn bó giữa Việt Nam –  Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia.

          - Tăng cường tin bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề biên giới đất liền. Đồng thời, đưa tin, bài về các tấm gương cá nhân, tập thể có đóng góp trên lĩnh vực có liên quan đến vấn đề biên giới.

          5. Các chi, đảng bộ trực thuộc.

          -  Xây dựng hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia; đến rộng rãi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ và các tầng lớp Nhân dân.

          - Tổ chức các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền chính xác về tình hình công tác biên giới trên đất liền để phổ biến, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là đối với các vấn đề phức tạp nhạy cảm, mới phát sinh, những vấn đề được dư luận quan tâm.

          - Chủ động theo dõi diễn biến tình hình, nắm bắt dư luận về vấn đề biên giới đất liền, nhất là các vấn đề nhạy cảm trong công tác biên giới, cắm mốc trên thực địa và an ninh biên giới để kịp thời phản ánh cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đề xuất các biện pháp tuyên truyền phù hợp với điều kiện, đối tượng và tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

        Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền công tác biên giới đất liền năm 2022. Đề nghị các chi, đảng bộ, các cơ quan trong khối tuyên truyền triển khai thực hiện; gửi báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện 6 tháng, báo cáo tổng kết năm về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy .

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),

- Thường trực Huyện ủy (b/c),

- Các chi, đảng bộ trực thuộc (t/h),

- Các cơ quan trong khối tuyên truyền,

- Lưu BTG.

 

TRƯỞNG BAN

 

 (Đã ký)

 

 

Đỗ Hoàng Hải