Chiến thắng 30/4/1975: Bài học nắm chắc thời cơ, hành động quyết liệt cho hôm nay
  • Cập nhật: 28/04/2022
  • Lượt xem: 816 lượt xem

Đã 47 năm trôi qua - khoảng thời gian cần thiết để chúng ta càng nhận ra ý nghĩa vĩ đại và cảm nhận, thụ hưởng những bài học của chiến thắng 30/4/1975. Thắng lợi mùa Xuân năm 1975 đã đi vào lịch sử nước ta và thế giới, như một trang sử chói lọi những năm 70 của thế kỷ XX, mang tầm quốc tế, tầm thời đại sâu sắc.

Chiến thắng 30/4 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Suốt 30 năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, cả dân tộc kiên cường chiến đấu hy sinh để đi tới thắng lợi trọn vẹn. Đồng thời chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, cũng như chứng minh tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. Chiến thắng đã chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc, cả nước cùng tiến lên CNXH.

Trong cuộc đại thắng  mùa Xuân năm 1975, cùng với binh lực, chiến lược, chiến thuật, vấn đề thời cơ luôn là một trong những yếu tố quan trọng. Tận dụng tốt yếu tố thời cơ sẽ góp phần tiết kiệm nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ của cuộc chiến đấu, giành thắng lợi cuối cùng. Ngược lại tận dụng không tốt yếu tố thời cơ sẽ khiến cho các nguồn lực bị tiêu hao gấp nhiều lần, cơ hội giành chiến thắng cuối cùng, có ý nghĩa quyết định cũng vì thế mà bị bỏ lỡ. Song thời cơ không chỉ đến từ yếu tố khách quan hay chủ quan mà là sự cộng hưởng của nhiều diễn biến thời cuộc. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 trong đó có sự nắm thời cơ một cách tài tình của Đảng ta.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ để lại cho dân tộc ta nhiều bài học vô giá, không chỉ có ý nghĩa đối với chúng ta hôm nay, mà còn với cả mai sau. Thắng lợi ngày 30/4/1975 là thành quả của một loạt nhân tố, trong đó sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố cơ bản, quan trọng nhất. Nguồn gốc của nhân tố ấy chính là sự lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo. Nhờ đoàn kết, nhất trí cao độ, Đảng ta đã đưa ra được những quyết định cực kỳ sáng suốt và chính xác: Phân tích, đánh giá đúng tình hình thế giới, trong nước; so sánh lực lượng địch - ta; xác định đúng thời cơ lịch sử, hạ quyết tâm chiến lược chính xác để mở cuộc tổng tiến công chiến lược, đánh bại hoàn toàn quân địch, giành thắng lợi triệt để trong thời gian ngắn nhất. Việc đưa ra những quyết định mang tính lịch sử thể hiện tài thao lược, trí thông minh, sáng tạo tuyệt vời của Đảng và Nhân dân. Đó không phải là sản phẩm của tư duy, ý chí của một cá nhân mà của cả tập thể lãnh đạo, bắt nguồn từ sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng. Đó cũng là ý chí của toàn dân tộc, bắt nguồn từ sự đoàn kết cao độ của cả một dân tộc, tạo bước ngoặt mang tính lịch sử để Nhân dân ta đi đến kết thúc chiến tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất non sông. Chiến thắng này cũng xuất phát từ tinh thần khát khao độc lập, tự do, khát khao hòa bình thống nhất Tổ quốc của toàn thể dân tộc Việt Nam. Vậy nên chiến thắng 30/4 là vô cùng to lớn, vừa mang ý nghĩa lịch sử, vừa mang tầm thời đại.

Thắng lợi của cuộc tổng tiến công 30/4/1975 thể hiện bài học về ý chí, niềm tin của người Việt Nam, xây dựng quyết tâm, quyết đánh và quyết thắng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù xâm lược. Tinh thần đó đã được Đảng ta xây dựng và rèn luyện trong suốt quá trình thực hiện cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Muốn giành được độc lập không có con đường nào khác là con đường đấu tranh cách mạng để tự giải phóng cho mình. Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của niềm tin ở sự toàn thắng của dân tộc.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 còn khẳng định bài học của đường lối chính trị, quân sự kháng chiến của Đảng ta, bản lĩnh, trí tuệ, tài thao lược của Đảng. Nhân dân ta kiên định sự lãnh đạo của Đảng. Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh trí tuệ, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên để Đảng đủ sức lãnh đạo nhân dân giành được thắng lợi trong những thời điểm quyết định nhất của lịch sử.

Trong tiến trình đấu tranh cách mạng Đảng ta đã thể hiện tài năng kiệt xuất về nắm thời cơ, tạo thời cơ và chớp thời cơ. Trong cách mạng tháng Tám, khi thời cơ đến Bác Hồ đã chỉ đạo "Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được độc lập tự do". Khi thời cơ giải phóng miền Nam đã đến, Đảng ta quyết định "Thần tốc, táo bạo, bất ngờ và chắc thắng". Bài học ấy đã, đang và sẽ tiếp tục là sức mạnh, là khởi nguồn cho những thành tựu to lớn hơn của cả dân tộc trong cuộc đại chiến thế giới phòng, chống Covid-19 và quá trình xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay và mai sau.

Sưu tầm