Từ tháng 6/2022 thực hiện lưu chữ ký mẫu của người hưởng, người được ủy quyền lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH
  • Cập nhật: 03/06/2022
  • Lượt xem: 451 lượt xem

Để đảm bảo tính chặt chẽ, chi trả đúng người, đúng số tiền hưởng, đúng quy định của quy trình chi trả các chế độ BHXH, từ kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 6/2022, cơ quan Bưu điện thực hiện lưu chữ ký mẫu của người hưởng, người được ủy quyền hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn. Việc này được hoàn thành trước ngày 30/8/2022.


Việc lưu chữ ký mẫu của người hưởng, người được ủy quyền hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH là cần thiết vì trong quá trình chi trả, còn tình trạng cán bộ tại một số điểm chi trả chưa thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin của người hưởng, chữ ký của người hưởng, người được ủy quyền dẫn đến chữ ký người hưởng, người được ủy quyền tại một số tháng không thống nhất, chưa đúng người được hưởng.

Định kỳ hằng tháng, cơ quan BHXH thực hiện kiểm tra, giám sát công tác chi trả của cơ quan Bưu điện trên địa bàn theo đúng quy định; bổ sung nội dung đối chiếu chữ ký của người hưởng, người được ủy quyền lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH trên danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH khi thanh quyết toán hằng tháng với chữ ký mẫu sau khi cơ quan Bưu điện đã hoàn thành việc thu thập, lưu chữ ký mẫu của người hưởng, người được ủy quyền. Kịp thời phối hợp, chấn chỉnh nếu phát hiện các trường hợp người hưởng bị sai lệch chữ ký khi nhận các chế độ BHXH hàng tháng với chữ ký mẫu do cơ quan Bưu điện đã thu thập, lưu trữ.

Thời gian cơ quan Bưu điện thực hiện lưu chữ ký được tiến hành từ kỳ chi trả tháng 6/2022.

Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ