Hội đồng nhân dân

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

Hội đồng nhân dân huyện

1

Vi Mạnh Hùng

Bí Thư Huyện Ủy – Chủ tịch HĐND huyện

3885 243

0979821869

2

Nguyễn Trung Tình

Phó Chủ Tịch HĐND

3885246

0969098777

3

Trịnh Văn Thọ

P.CTHĐND huyện

 

097 7588492

4

Lê Quang Thắng

Phó ban pháp chế

 

0983885476

5

Nguyễn Tuấn Anh

Phó ban kinh tế

 

0977980569