Hội đồng nhân dân

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

Hội đồng nhân dân huyện

 


Chủ tịch HĐND huyện

 

 

1

Nguyễn Thị Thảo Nam

Phó Chủ Tịch HĐND

 

0983506009

2

Lê Quang Thắng

Phó ban pháp chế

 

0983885476

3

Nguyễn Tuấn Anh

Phó ban kinh tế

 

0977980569