Hội đồng nhân dân

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

Hội đồng nhân dân huyện

1

Nguyễn Văn Đức

Bí Thư Huyện Ủy – Chủ tịch HĐND huyện

3885 243

0913099827

2

Trịnh Văn Thọ

Phó Chủ Tịch HĐND

 

097 7588492

3

Đỗ Xuân Hoàn

Phó Chủ Tịch HĐND

 

0912790009

4

Lê Quang Thắng

Phó ban pháp chế

 

0983885476

5

Nguyễn Tuấn Anh

Phó ban kinh tế

 

0977980569