Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Hành lang an toàn mỏ đá vôi của công ty cổ phần Vicem Sông Thao, tại khu 5, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba (Đợt 1).
  • Cập nhật: 03/11/2022
  • Lượt xem: 960 lượt xem

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THANH BA

 


Số: 2611 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thanh Ba, ngày 31 tháng 10 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Hành lang an toàn mỏ đá vôi của công ty cổ phần Vicem Sông Thao, tại khu 5, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba (Đợt 1).

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH BA

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ thông tư số 30/2014/TT-BTN ngày 02/06/2014 của của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ; về việc quy định cụ thể một số nội dung quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 1620/UBND-KTN ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc giải quyết đơn công dân khu 5, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba liên quan đến việc khai thác mỏ đá vôi của Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao;

Căn cứ Văn bản số 2737/UBND-KTN ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc UBND huyện Thanh Ba đề nghị các nội dung để giải quyết đơn của công dân liên quan đến việc khai thác mỏ đá vôi của Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao tại xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba;

Căn cứ Thông báo số 723/TB-VP ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn tại Hội nghị nghe Công ty cổ phần xi măng Vincem Sông Thao và UBND huyện Thanh Ba báo cáo việc đảm bảo an toàn và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình khai thác mỏ đá vôi tại xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba;

Căn cứ Văn bản số 2484/UBND-KTN ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng của dự án khai thác mỏ đá vôi Ninh Dân, tại xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba;

Căn cứ Quyết định số 3530/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ hồ sơ kê khai kiểm đếm do tổ công tác của Hội đồng BT-GPMB huyện Thanh Ba lập với các hộ dân có đất bị thu hồi;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 200/TTr-TN&MT ngày 27/10/2022 của phòng Tài nguyên & Môi trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thu hồi 2.558,6 m2(Trong đó: đất ở tại nông thôn 1.083,8 m2; đất trồng cây lâu năm (vườn) 1.289,6 m2; đất chuyên trồng lúa nước 185,2 m2) của 12 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, để thực hiện dự án: Hành lang an toàn mỏ đá vôi của công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao, tại khu 5, xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba.

                (Kèm theo phụ biểu thu hồi đất chi tiết đến từng thửa)               

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi: Thể hiện trên bản vẽ thu hồi đất do công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn Phương Bắc lập năm 2021 được Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình duyệt.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ thể như sau:

1. UBND xã Ninh Dân có trách nhiệm giao quyết định này cho các Ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo; trường hợp các Ông (bà) không nhận quyết định này hoặc vắng mặt phải lập biên bản; niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND xã, tại điểm sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư nơi có đất bị thu hồi; quản lý chặt chẽ quỹ đất thu hồi; nghiêm cấm việc tạo dựng tài sản trên quỹ đất đã thu hồi.

2. Văn phòng đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Ba; UBND xã Ninh Dân có trách nhiệm thu hồi, chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người có đất bị thu hồi theo quy định của Luật đất đai và chỉnh lý hồ sơ địa chính cùng cấp.

3. Trung tâm Văn Hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện có trách nhiệm đăng Quyết định này trên trang thông tin điện tử của huyện Thanh Ba.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng; Chủ tịch UBND xã Ninh Dân; Văn phòng đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Ba; Giám đốc Trung tâm Văn Hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện; người có đất bị thu hồi; các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- CT, các PCT;

- Lưu VT, TN&MT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Chí Thành