Giấy phép môi trường Tiểu đoàn D20
  • Cập nhật: 02/02/2023
  • Lượt xem: 1120 lượt xem

 

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH BA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 3329/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Thanh Ba về việc kiện toàn Tổ thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của các cơ sở đầu tư, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện;

Xét văn bản số: 1355/QK-HC ngày 23/12/2022 của Quân Khu 2 về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án “Xây dựng hoàn chỉnh Doanh trại Tiểu đoàn trinh sát 20/Bộ tham mưu/Quân khu 2”.

Theo đề nghị của Tổ thẩm định cấp giấy phép môi trường tại Báo cáo kết quả thẩm định số: 01/BC-TTĐ ngày 16/01/2023.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cấp phép cho Quân khu 2, có địa chỉ tại Phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án:  “Xây dựng hoàn chỉnh Doanh trại Tiểu đoàn trinh sát 20/Bộ tham mưu/Quân khu 2” tại xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung của cơ sở đầu tư/cơ sở:

1.1. Tên dự án đầu tư/cơ sở: “Xây dựng hoàn chỉnh Doanh trại Tiểu đoàn trinh sát 20/Bộ tham mưu/Quân khu 2”.

1.2. Địa điểm hoạt động: xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

1.3. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư:

1.4. Mã số thuế:

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Loại hình dự án: Dự án đầu tư cải tạo sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới.

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án đầu tư/cơ sở:

- Phạm vi của dự án: Dự án được xây dựng trên tổng diện tích 24.400,0m2 trong đó:

+ Các hạng mục xây mới với tổng diện tích sàn khoảng 3.735,0m2 bao gồm: Nhà chỉ huy tiểu đoàn, nhà ở cán bộ chuyên môn, nhà ở chiến sỹ đặc nhiệm, nhà Hồ Chí Minh, nhà ăn + bếp, nhà vệ sinh, kho hậu cần + vật chất huấn luyện, nhà để xe ô tô, nhà để xe máy.

+ Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật + các công trình phụ trợ + doanh cụ, thiết bị đồng bộ kèm theo.

- Quy mô dự án: Dự án thuộc nhóm C theo tiêu chí phân loại dự án của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 với số vốn thực hiện dự án được lấy từ nguồn ngân sách Quốc phòng là 40 tỷ đồng.

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường kèm theo:

2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.2. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.3. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Quân khu 2 được cấp Giấy phép môi trường:

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Quân khu 2 có trách nhiệm:

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép và phải dừng ngay việc xả nước thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.4. Báo cáo kịp thời về UBND huyện Thanh Ba, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến UBND huyện Thanh Ba theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 (mười) năm kể từ ngày ký ban hành.

 

Điều 4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án, cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;

- CPVP HĐND - UBND huyện;

- Phòng TN&MT; NN&PTNT;

- UBND xã Đỗ Sơn;

- Trang TTĐT của UBND huyện (để công khai);

- Quân khu 2;

- Lưu: VT, TNMT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký) 

 

Tạ Tuấn Sơn


File đính kèm: Giấy phép môi trường Tiểu đoàn D20