Về việc đăng tải thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 tại huyện Thanh Ba (đợt 3)
  • Cập nhật: 16/12/2020
  • Lượt xem: 706 lượt xem

                                              

UBND HUYỆN THANH BA                                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        BAN CHỈ ĐẠO TỔ CÔNG                                                                         Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

TÁC ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT

                                              Số: 03/CV-BCĐ                                                                                    Thanh Ba, ngày 10  tháng 12 năm 2020

                  Về việc đăng tải thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá 

                quyền sử dụng đất năm 2020 tại huyện Thanh Ba (đợt 3) 

THÔNG BÁO

Mời đơn vị, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

 

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đấu giá Tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/05/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/04/2015 của liên bộ: Tài nguyên môi trường - Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá Tài sản, Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 27/2/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 2458/QĐ-UBND  ngày 16/09/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Sơn Cương và xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba;

Ban chỉ đạo tổ công tác đấu giá QSD đất huyện Thanh Ba thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại một số xã thuộc huyện Thanh Ba cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020 (đợt 3).

2. Địa điểm: Một số điểm khu dân cư thuộc các xã: Hoàng Cương, huyện Thanh Ba.

3. Chủ dự án: UBND huyện Thanh Ba (Ban chỉ đạo tổ công tác đấu giá QSD đất huyện Thanh Ba).

4. Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở:

                                                                   Đơn vị tính: Nghìn đồng

 

STT

Tên đơn vị

Ô đất

Diện tích

Giá khởi điểm

Thành tiền

II

Khu 13, xã Hoàng Cương

 

4.452,2

 

13.857.000

 

(Khu 3, xã Yên Nội cũ)

 

 

 

 

 

 

01

139,3

4.000

557.200

 

 

05

100

3.000

300.000

 

 

06

100

3.000

300.000

 

 

07

100

3.000

300.000

 

 

08

100

3.000

300.000

 

 

11

100

3.000

300.000

 

 

12

157,1

3.000

471.300

 

 

14

100

3.000

300.000

 

 

15

100

3.000

300.000

 

 

17

100

3.000

300.000

 

 

18

100

4.000

400.000

 

 

24

100

3.000

300.000

 

 

25

100

3.000

300.000

 

 

26

100

3.000

300.000

 

 

27

100

3.000

300.000

 

 

28

100

3.000

300.000

 

 

29

100

3.000

300.000

 

 

30

100

3.000

300.000

 

 

31

100

3.000

300.000

 

 

32

100

3.000

300.000

 

 

33

100

3.000

300.000

 

 

34

100

3.000

300.000

 

 

35

100

3.000

300.000

 

 

36

100

3.000

300.000

 

 

37

100

3.000

300.000

 

 

38

100

3.000

300.000

 

 

39

100

3.000

300.000

 

 

40

100

3.000

300.000

 

 

41

100

3.000

300.000

 

 

42

100

3.000

300.000

 

 

43

100

4.000

400.000

 

 

44

100

4.000

400.000

 

 

45

100

3.000

300.000

 

 

46

100

3.000

300.000

 

 

47

100

3.000

300.000

 

 

48

100

3.000

300.000

 

 

49

100

3.000

300.000

 

 

50

100

3.000

300.000

 

 

51

154,7

3.000

464.100

 

 

52

120

3.000

360.000

 

 

53

120

3.000

360.000

 

 

54

161,1

4.000

644.400

 

5. Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá thể hiện đầy đủ các tiêu chí theo bảng tiêu chuẩn đánh giá như sau:

TT

Tiêu chuẩn

Ghi chú

1

Năng lực và kinh nghiệm của đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

 

-

Đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập công ty

Bản sao chứng thực

-

Là tổ chức đấu giá được Sở tư pháp công nhận đủ điều kiện tham gia bán đấu giá QSD đất

 

-

Đã tổ chức thành công nhiều cuộc bán đấu giá, đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất

Ghi rõ, kèm theo hồ sơ bản sao chứng thực hợp đồng

2

Nhân sự và cơ sở vật chất

 

a

Đấu giá viên

 

-

Số lượng đấu giá viên

Ghi rõ, kèm theo bản sao chứng thực hồ sơ

b

Cơ sở vật chất

 

-

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng tối thiểu 2 máy tính, 01 máy chiếu và các thiết bị khác có liên quan phục vụ công tác đấu giá

 

c

Phương án và kế hoạch bán đấu giá theo đúng quy định của pháp luật

Đảm bảo tính khả thi, hiệu quả

d

Phí và chi phí tổ chức thực hiện

Theo phụ lục số 02 Ban hành kem theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

e

Các tiêu chí khác

Ưu tiên các đơn vị đã từng tổ chức thực hiện đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Thanh Ba

6. Hồ sơ nộp về Ban chỉ đạo tổ công tác đấu giá QSD đất huyện Thanh Ba trước 16 giờ 00 phút, ngày 18/12/2020.

7. Địa chỉ: Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Phòng Tài chính – Kế hoạch).

8. Điện thoại: 02103 885 237.

Ban chỉ đạo tổ công tác đấu giá QSD đất huyện Thanh Ba trân trọng thông báo./.

Ban biên tập