V/v Triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng BlueZone phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
  • Cập nhật: 04/08/2020
  • Lượt xem: 503 lượt xem

Thực hiện ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai ứng dụng Bluezone (sau đây gọi tắt là Bluezone) trên phạm vi toàn quốc để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành, thị vận động, tuyên truyền yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nếu có điện thoại thông minh thì phải cài đặt Bluezone. Cơ quan, đơn vị cử người ghi nhận các hoạt động ra vào trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc biết, cài đặt và chạy ứng dụng.
2. UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo chính quyền các xã, phường, thị trấn triển khai các hình thức tuyên truyền đến các tổ dân phố, khu dân cư, đi từng nhà phát tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng; Triển khai tuyên truyền đến người dân trên địa bàn thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở (xã, phường) và định kỳ nhắc lại.
3. Tỉnh Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tỉnh phát động phong trào cài đặt và hỗ trợ người dân cài Bluezone.
4. Các cơ sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh: Tuyên truyền, hướng dẫn và yêu cầu học sinh, sinh viên, học viên có điện thoại di động thông minh cài đặt ứng dụng cho mình và cho người thân.
5. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh hiển thị thông báo đề nghị cài đặt Bluezone và thông tin hướng dẫn cài đặt trên các kênh wifi công cộng, nhắn tin trên Zalo và SMS cho người dân đề nghị cài đặt Bluezone và định kỳ nhắc lại.