Thanh Ba tích cực điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020
  • Cập nhật: 10/07/2020
  • Lượt xem: 455 lượt xem

Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Thanh ba đang tích cực Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ, năm 2020 với phương châm thu thập thông tin đầy đủ, trung thực, chính xác và kịp thời.

Cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 là cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn, được thực hiện giữa hai kỳ của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp có chu kỳ là 10 năm một lần, nhằm tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia; phân tích dự báo tình hình phát triển nông thôn, nông nghiệp trên phạm vi cả nước và địa phương. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025; phục vụ giám sát các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực nông thôn nông nghiệp của cả nước và thực hiện việc so sánh với Quốc tế. Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng dữ liệu về nông thôn và nông nghiệp; xây dựng giàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra trong lĩnh vực nông nghiệp và các yêu cầu thống kê khác.
Trong cuộc điều tra này, toàn huyện Thanh Ba có 27 địa bàn được điều tra, với trên 3.000 hộ. Trong quá trình điều tra các điều tra viên đã sử dụng tối đa công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn điều tra. Đến nay, Chi cục Thống kê huyện và các điều tra viên của các xã, thị trấn đã tổ chức thực hiện điều tra thực địa được khoảng trên 50% và sẽ hoàn thành toàn bộ cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ trên địa bàn toàn huyện xong trước ngày 20/7./.

Hải Minh - Đài TT Thanh Ba