Thanh Ba: Triển khai công tác tuyển quân năm 2021
  • Cập nhật: 12/11/2020
  • Lượt xem: 520 lượt xem

Vừa qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thanh Ba đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021.Năm 2020, huyện Thanh Ba đã triển khai các nội dung, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 195 nam công dân tham gia nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 180 là chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam và 15 Chiến sỹ Công an Nhân dân. Kế hoạch năm 2021, huyện Thanh Ba được giao tuyển 220 công dân đi nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an dân nhân dân. Để thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đạt kết quả tốt nhất, huyện đã kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; ban hành các văn bản chỉ đạo, làm cơ sở cho các địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định của pháp luật trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, truyền thống của quê hương, nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự. Theo kế hoạch, thời gian khám sức khỏe công dân sẵn sàng nhập ngũ từ ngày 27/11 đến ngày 4/12/2020.

 Phát biểu kết luận hội nghị, chủ tịch HĐNVQS huyện Thanh Ba yêu cầu các thành viên Hội đồng thực hiện tốt trách nhiệm được giao, cơ quan công an, quân sự làm tốt vai trò cơ quan Thường trực của Hội đồng, phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu cho UBND huyện hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2021; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là luật nghĩa vụ quân sự. Ngành y tế làm tốt công tác y tế, sàng lọc công dân trong diện nhập ngũ ngay từ cơ sở. Kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình trốn, tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân và các hành vi tiêu cực trong công tác tuyển quân, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao./.

Hải Minh - ĐTT