Quyết định về việc chỉ định đơn vị tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất ở các xã: Đông Thành, Mạn Lạn, Hoàng Cương và thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba.
  • Cập nhật: 25/10/2021
  • Lượt xem: 3701 lượt xem