Bộ Công an cảnh báo về hoạt động tấn công mạng khai thác lỗ hổng bảo mật của Microsoft Exchange
  • Cập nhật: 22/03/2021
  • Lượt xem: 588 lượt xem

Ngày 18/3/2021, UBND tỉnh nhận được Thông báo số 08/TB-BCA-A05 ngày 12/3/2021 của Bộ Công an về hoạt động tấn công mạng khai thác lỗ hổng bảo mật của Microsoft Exchange .

Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, rà soát ứng dụng Microsoft Exchange đang sử dụng trên địa bàn tỉnh; có trách nhiệm tổng hợp báo cáo của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị gửi, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 24/3/2021. 

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị thông báo các nội dung tại Thông báo số 08/TB-BCA-A05 ngày 12/3/2021 của Bộ Công an đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được biết; tổng hợp báo cáo theo các nội dung đề nghị tại Thông báo nêu trên (tổng hợp các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dang sử dụng thư điện tử Microsoft Exchange) gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 23/3/2021 để tổng hợp. 

Vậy UBND huyện Thanh Ba trân trọng thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân rà soát theo nội dung thông báo dưới đây. Nếu có tình huống phát sinh, gửi thông tin về UBND huyện qua email ubthanhba@phutho.gov.vn để tổng hợp.