Huyện ủy Thanh Ba họp chỉ đạo công tác Đại hội chi, Đảng bộ cấp cơ sở
  • Cập nhật: 10/02/2020
  • Lượt xem: 1494 lượt xem

Chiều ngày 07/02/2019, Huyện ủy Thanh Ba đã tổ chức hội nghị với các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, các cán bộ chỉ đạo xã và 19 đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn để thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị các đồng chí cán bộ chỉ đạo xã và bí thư các xã, thị trấn đã báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội các chi bộ trực thuộc Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phát biểu về việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch của Huyện ủy về tổ chức, chỉ đạo Đại hội điểm các chi, Đảng bộ. Qua đó, các chi, đảng bộ đã xây dựng kế hoạch về chuẩn bị Đại hội ở cấp mình, đã tổ chức họp quyết định thành lập các tiểu ban văn kiện - nhân sự và tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết, phục vụ và bảo vệ Đại hội theo nội dung kế hoạch của Huyện ủy đề ra.

Theo kế hoạch, tại huyện Thanh Ba, việc tổ chức kiện toàn trưởng khu dân cư và đại hội chi bộ phải hoàn thành trong tháng 2/2020 và tập trung tổ chức đại hội Đảng bộ trực thuộc trong tháng 4 và tháng 5/2020. 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Làm tốt công tác tuyên truyền; quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, phát huy tinh thần trách nhiệm, toàn tâm, toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; các nội dung báo cáo chương trình trình Đại hội phải nêu được những kết quả nội bật của nhiệm kỳ và lấy đó là mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; Các đồng chí cấp ủy được phân công phụ trách xã cần nêu cao tinh thần và trực tiếp xuống cơ sở mình phụ trách để hướng dẫn cụ thể việc điều hành tổ chức Đại hội để xã nắm rõ và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra./.

Thu Hà - ĐTT Thanh Ba