Hội nghị họp BCĐ 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • Cập nhật: 19/02/2020
  • Lượt xem: 1544 lượt xem

Ngày 14/02/2020, Ban Chỉ đạo huyện Thanh Ba về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35) đã tổ chức Hội nghị họp bàn, thống nhất kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thực hiện hướng dẫn số 04 của Ban tuyên giáo tỉnh ủy về thành lâp BCĐ “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; năm 2019, Ban Chỉ đạo 35, tổ thư ký giúp việc, nhóm cộng tác viên của huyện Thanh Ba được thành lập, đi vào hoạt động phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên và tổ chức hoạt động theo quy chế. Huyện đã xây dựng duy trì quản lý và sử dụng 2 trang mạng xã hội đó là tài khoản facebook Hương chè và Kết nối bốn phương, trong đó tài khoản Hương Chè thường xuyên cập nhật, đăng bài chia sẻ các bài viết của các trang Tự hào đất tổ, Phú thọ quê mình và chia sẻ các thông tin liên quan đền tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kịnh tế xã hội của huyện Thanh Ba.

Trong năm 2019 trang thông tin điện tử của huyện và Đài truyển thanh đã xây dựng được các tin bài phóng sự và 142 lượt tuyên truyền có nội dung liên quan bảo vệ nàn tảng tư tưởng của Đảng.

Để thực hiện công tác này tốt hơn năm 2020, BCĐ xây dựng kế hoạch hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với nhiệm vụ trọng tâm: Đổi lại tên trang mạng xã hội với tên gọi Hương chè Thanh Ba, phân công các thành viên phụ trách có định hướng thông tin theo dòng chảy thời gian và các sự kiện của huyện, tích cực liên kết với các trang thông tin chính thống của tỉnh và các ngành đoàn thể. Phát huy vai trò của cơ quan truyền thông và các lực lượng chuyên trách trong việc tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội; tích cực thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở, dư luận xã hội, tư tưởng, nguyện vọng và những vấn đề quan tâm chính đáng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, từ đó chỉ đạo, tham mưu, giải quyết kịp thời, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Thu Hà - Đài truyền thanh Thanh Ba