Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba đến năm 2020
  • Cập nhật: 16/12/2018
  • Lượt xem: 4406 lượt xem

Ngày 18/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1095/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chương trình phát triển đô thị thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba đến năm 2020.

Theo đó, định hướng quy hoạch đô thị theo quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thanh Ba đã được phê duyệt sẽ phát triển mở rộng đô thị lên 1.917,62ha (bao gồm diện tích tự nhiên của thị trấn Thanh Ba hiện nay, lấy thêm một phần các xã Đồng Xuân, Ninh Dân, Chí Tiên, Thanh Xá và lấy toàn bộ địa giới hành chính xã Yên Nội, huyện Thanh Ba). Trong giai đoạn đến năm 2020, xác định phát triển đô thị sẽ từng bước, bao gồm việc lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị nhằm tạo định hướng phát triển mới, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực trung tâm của đô thị thị trấn.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Thanh Ba công bố công khai Chương trình để các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và toàn thể cộng đồng dân cư trên địa bàn hiểu rõ chủ trương phát triển đô thị đến năm 2020. Nghiên cứu, đề xuất quy định về cơ chế vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng vốn ngân sách. Hướng dẫn cơ chế ưu đãi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển đô thị theo các mục tiêu nhiệm vụ của chương trình.
Nguồn: phutho.gov.vn