Giới thiệu xã Sơn Cương
1. Đặc điểm tình hình tự nhiên:
Sơn Cương là một xã miền núi thuộc tiểu vùng II của huyện Thanh Ba. Có diện tích tự nhiên là: 616,99 ha; Dân số: 4575 khẩu với 1123 hộ, xã có ¾ đồng bào theo đạo Công giáo. Được bố trí ở 9 khu dân cư. Nguồn tài nguyên đất của xã rất đa dạng mầu mỡ là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nông nghiệp.
Đời sống của nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp với thế mạnh tiềm năng đất đai và nguồn lao động, nhân dân trong xã có truyền thống yêu nước, cần cù, chịu khó năng động trong cơ chế thị trường. Với quyết tâm vươn lên xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần vật chất của nhân dân ngày càng phát triển.

2. Vị trí địa lý và tình hình dân cư:
Sơn Cương là xã tiếp giáp giữa Phường Thanh Vinh – TX Phú Thọ và Huyện Cẩm Khê, có tuyến đường Tỉnh lộ 320c chạy dọc theo địa phận của xã với chiều dài 4,0km và có phần tiếp giáp với các xã trong khu vực như sau:
- Phía Bắc giáp: Xã Đông Thành, Phường Thanh Vinh – TX Phú Thọ
- Phía Nam giáp: huyện Cẩm Khê
- Phía Đông giáp: Xã Thanh Hà
- Phía Tây giáp: Xã Chí Tiên

Do đặc điểm vị trí địa lý của xã là vùng đồi núi thấp nên tài nguyên nước của xã tương đối dồi dào đặc biệt có dòng sông Thao chạy dọc theo địa hình của xã nên phục vụ tốt cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho nhân dân trong xã.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo ổn định kinh tế giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, chỉ đạo cụ thể từng bước phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, nhà văn hóa được quan tâm trú trọng từ đó nâng cao nhận thức việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội xây dựng quê hương Sơn Cương ngày càng giàu đẹp văn minh.
Trong công tác xây dựng Đảng TSVM, lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tập trung vào việc lãnh đạo củng cố, xây dựng tổ chức, thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Trong công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính nhà nước ở cơ sở; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trong xã thực hiện nghiêm túc quy định về những điều đảng viên, công chức không được làm.
Tập trung chỉ đạo xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng ở khu dân cư, và các công trình phúc lợi góp phần làm thay đổi một bước diện mạo nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới, tập trung sự lãnh đạo của Đảng uỷ nhằm phát huy nguồn lực tại chỗ, huy động sự đóng góp của nhân dân, để xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ đời sống, văn hoá của nhân dân.
Hoạt động của MTTQ và các Đoàn thể: Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong giai đoạn hiện nay là vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định. MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức xã hội là lực lượng chủ lực trên mọi lĩnh vực, là nơi đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân thông qua quy chế dân chủ ở cơ sở, theo cơ chế phối kết hợp: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ theo phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, nhân dân thực hiện và cùng hưởng thụ.