Giới thiệu xã Lương Lỗ

Lương Lỗ là xã đồng bằng, thuộc tiểu vùng 1 của Huyện Thanh Ba, với diện tích tự nhiên là 817,61ha, dân số 6.625 người. Xã có 22 chi bộ với 306 Đảng viên, có 18 khu Dân cư.

Xã có điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi cho việc quy hoạch và xây dưng nông thôn mới, có hệ thống giao thông thuận tiện, có hệ thống thủy lợi đáp ứng được nhu cầu tự phục vụ sản xuất để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội phục vụ cho việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trên địa bàn xã có quần thể khu di tích lịch sử văn hóa đã được nhà nước công nhận như: Đình đền Mạo Phổ được công nhận là di tích lịch sử Quốc gia, Đình Bộ Đầu, Chùa Bảo sái Quán Lương được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Là một xã có bề dầy truyền thống đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Đảng bộ liên tục nhiều năm liền là Đảng bộ TSVM tiêu biểu, chính quyền vững mạnh. Các tổ chức trong hệ thống chính trị, chính quyền có đội ngũ cán bộ trẻ, khỏe, có trình độ, năng lực lãnh đạo làm tốt công tác tuyên truyền để thực hiện các nội dung mà mục tiêu đề ra. Là một xã có quần thể khu di tích lịch sử văn hóa đã được các cấp công nhận, là xã đầu tiên được công nhận là xã văn hóa cấp Tỉnh. 

Trong nhiệm vụ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương đã được Huyện ủy - HĐND - UBND Huyện Thanh Ba xét duyệt vào nhóm hai để tổ chức thực hiện. Từ đó luôn được sự quan tâm tạo điều kiện về mọi mặt. Điều kiện kinh tế của địa phương phát triển, trình độ dân trí được nâng lên rõ rệt.