Giới thiệu xã Đông Lĩnh

Đông Lĩnh là xã miền núi của Huyện Thanh Ba có diện tích đất tự nhiên là 927,53 ha. Dân số là 3.149 người với 905 hộ dân được phân bổ không đồng đều trên 8 địa bàn Khu dân cư. Xã có 11 Chi bộ với 144 Đảng viên. Xã không có chợ và các cơ sở dịch vụ văn hóa nói chung. Đời sống của nhân dân chủ yếu là làm nông nghiệp, tuy còn nhiều khó khăn song đã khá hơn nhiều so với trước. Là địa phương có đội ngũ cán bộ trẻ, khỏe, nhiệt tình, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân. Là địa phương trong tốp đầu của Huyện được công nhận là xã văn hóa cấp Tỉnh năm 2003. Người dân cần cù lao động, một nắng hai sương, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau, khắc phục khó khăn từng bước quyết tâm vươn lên xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần vật chất của nhân dân ngày càng phát triển.
Dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ và Chính quyền địa phương, nhân dân đã từng bước chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo bền vững, ổn định và phát triển kinh tế, giữ vững ANCT - TTATXH, xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, nhà văn hóa khu dân cư được quan tâm trú trọng từ đó nâng cao nhận thức việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội, từng bước xây dựng quê hương Đông Lĩnh ngày càng giàu đẹp văn minh.