CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN THANH BA THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
  • Cập nhật: 17/12/2018
  • Lượt xem: 41576 lượt xem

Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng Cộng sản. Cùng với công tác tổ chức và công tác chính trị, công tác tư tưởng góp phần xây dựng thành đội tiên phong, đội tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và đường lối của Đảng trong cán bộ, đảng viên quần chúng. Đem lại cho họ sự giác ngộ về thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản, biến nó thành niềm tin, lý tưởng, lẽ sống, nguyên tắc đạo đức, tình cảm cách mạng. Chính vì vậy từ khi ra đời đến nay, Đảng ta đã luôn coi trọng công tác tư tưởng, xác định đây là mặt trận hàng đầu, góp phần quyết định cho mọi thắng lợi cách mạng. Công tác tư tưởng đã góp phần tạo nên một sức mạnh tổng hợp để dân tộc Việt Nam chiến thắng kẻ thù xâm lược, dành độc lập tự do cho dân tộc và tạo nên những thành tựu hết sức to lớn mang ý nghĩa lịch sử trong quá trình đi lên xây dựng CNXH ở Việt Nam và đặc biệt hơn là trong quá trình đổi mới hiện nay.

Trong những năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ huyện Thanh Ba luôn chú trọng chăm lo bồi dưỡng giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” “tự diễn biến” “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc thành quả của cách mạng. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Đặc biệt đó là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII về công tác tư tưởng trong tình hình mới gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tích cực tuyên truyền về tình hình thời sự quốc tế, trong nước, tình hình biển đảo, tổ chức các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của dân tộc, của tỉnh, của huyện. Thực hiện tổ công tác tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quá trình thực hiện các dự án lớn và các sự cố xảy ra trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, không để xuất hiện điểm nóng. Triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 03 - NQ/HU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị giai đoạn 2013 – 2015; định hướng đến 2020 tới toàn thể cán bộ, đảng viên một cách sâu rộng, nghiêm túc có hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết của Tỉnh ủy Phú Thọ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Ba lần thứ XXIV, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Thanh Ba công tác tư tưởng trên địa bàn huyện thời gian  2010 - 2015 đã đạt được những thành tựu quan trọng: công tác giáo dục chính trị tư tưởng không ngừng được nâng cao, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ các cấp được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin tuyên truyền, đọc báo, nghe đài, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong địa bàn huyện. Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng truyền đạt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; đặc biệt là đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là các chi bộ khối nông thôn. Những thành tựu này đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân, củng cố và nâng cao sức mạnh sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên công tác tư tưởng trên địa bàn huyện cũng còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót: Tính chiến đấu chưa cao, công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền chủ trương đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với những người dân ở cơ sở còn hạn chế. Công tác giáo dục lý luận chính trị chưa đáp ứng được với tình hình mới; việc nắm bắt dư luận xã hội trong nhân dân thực hiện chưa thường xuyên. Từ thực tế công tác tư tưởng ở Thanh Ba trong những năm qua đã rút ra một số bài học đó là: Muốn làm tốt công tác tư tưởng cần tăng cường sự lãnh đạo, quan tâm của cấp ủy và người đứng đầu của mỗi tổ chức cơ sở đảng; cần tạo đủ điều kiện vật chất kinh phí cho công tác tư tưởng; thường xuyên quan tâm đào tạo, củng cố, bồi dưỡng và  nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng; mở rộng quan hệ phối hợp với các cấp chính quyền, các ban, ngành, phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng hiện nay là phải thường xuyên quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thực hiện bằng được Nghị quyết TW 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03-CT/TU của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Để làm tốt công tác tư tưởng, các cấp ủy Đảng cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của các cấp chính quyền, sự tác động của các ngành, các đoàn thể đối với công tác tư tưởng. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị gắn với cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình làm cho các tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên thực sự TSVM, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Hai là: Phát huy dân chủ trong công tác tư tưởng; mở rộng dân chủ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh.

Ba là: Tích cực đào tạo, bồi dưỡng dội ngũ cán bộ tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, kiến thức và năng lực thực tiễn của cán bộ đảng viên và nhân dân.

Bốn là: Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Bám sát thực tiễn ở cơ sở nắm vững tư tưởng cán bộ, đảng viên; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở

Năm là: Phát huy thế chủ động tiến công trên mặt trận tư tưởng kết hợp chặt chẽ “xây và chống”, “biểu dương và phê bình”, kiên quyết đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng.

Sáu là: Phát huy sức mạnh tổng hợp để đẩy mạnh công tác tư tưởng.

Bảy là: Tăng cường công tác thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình thời sự, chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cuối cùng là tập trung tuyên truyền phát triển KT-VH-XH, bảo đảm QPAN, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Xây dựng Đảng là công việc hệ trọng, cấp bách, lâu dài với nhiều nội dung, trong đó xây dựng Đảng về tư tưởng là nội dung trọng yếu nhất. Thực hiện tốt được những giải pháp nêu trên sẽ là tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Ba lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đề ra./.

         Đỗ Hoàng Hải

Ban Tuyên giáo huyện Thanh Ba