Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020
  • Cập nhật: 16/12/2018
  • Lượt xem: 897 lượt xem

Hoàng Phương