BTV Huyện ủy Thanh Ba: Kiểm điểm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020
  • Cập nhật: 15/12/2020
  • Lượt xem: 966 lượt xem

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Ba đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và triển khai 1 số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Hải - UV BTVTU - Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy đã tới dự.

Năm 2020, Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Ba đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch: Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 221,7 tỷ đồng, vượt 77,7% so với dự toán năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,47%; cận nghèo giảm còn 5,58%. Đến nay, toàn huyện có 15 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn NTM. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp tập trung để thu hút các nhà đầu tư. Chỉ đạo làm tốt việc triển khai các dự án; đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm CN Bãi Ba- Đông Thành; Trung tâm hành chính công của huyện; xử lý khẩn cấp sạt lở bờ, vở sông đê tả Thao. Công tác giáo dục đào tạo có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục ngày càng nâng lên. Quy mô, mạng lưới trường lớp có sự thay đổi tinh gọn, xây dựng thêm 7 trường đạt chuẩn QG. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90,1%; 100% các xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí QG về y tế.Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,”tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức thành công việc sáp nhập các đơn vị hành chính xã và ĐH đảng bộ huyện lần thứ 25,NK 2020-2025. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định, giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong huyện được nâng lên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải– UVBTVTU, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đánh giá cao nội dung kiểm điểm sát thực tế của BTV Huyện ủy Thanh Ba và đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ hơn về vai trò trách nhiệm lãnh đạo của tập thể BTV đối với công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ cũng như các nội dung kiểm điểm theo hướng dẫn của tỉnh, từ đó làm nổi bật những kết quả đã đạt được trong năm 2020 của huyện, trên cơ sở đó làm căn cứ để trình Tỉnh ủy xem xét đánh giá, xếp loại.

Cũng tại hội nghị, từng cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Ba đã tiến hành kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020./.

Hải Minh - Đài TT Thanh Ba